Zasady i regulaminy

 

 1. Zasady

  Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem rodziców zastępczych i innych osób dobrej woli o nienagannej postawie moralno-etycznej i wysokim prestiżu społecznym, tworzących ruch zastępczego rodzicielstwa, działających we wspólnotach rodzin zastępczych i uznających podstawy zastępczego rodzicielstwa (§ 4 Statutu).

  Rodzicami lub rodzinami zastępczymi w rozumieniu statutu są osoby lub rodziny opiekujące się dziećmi i młodzieżą osamotnioną, odrzuconą i osieroconą, względem których przyjmują one prawną, moralną i duchową odpowiedzialność.

  Członkowie Stowarzyszenia współtworzą ruch zastępczego rodzicielstwa. Ruch jest niezależnym działaniem wszystkich ludzi dobrej woli, w przeróżny sposób wspierających rodziny przyjmujące dzieci osamotnione, odrzucone i osierocone.

  Członkowie Stowarzyszenia współtworzą ruch zastępczego rodzicielstwa. Ruch jest niezależnym działaniem wszystkich ludzi dobrej woli, w przeróżny sposób wspierających rodziny przyjmujące dzieci osamotnione, odrzucone i osierocone.

  1. Podstawy zastępczego rodzicielstwa
   1. Nasze działania opieramy na chrześcijańskiej miłości i odpowiedzialności za człowieka.
   2. W życiu rodzinnym unikamy fałszywych sytuacji i postaw.
   3. Dbamy o naturalną część naszej rodziny, która współuczestniczy w pomocy przyjętym dzieciom.
   4. Rozwijamy możliwości opiekuńcze i wychowawcze oraz powiększamy umiejętności.
   5. Tworzymy warunki do powstania więzi z dziećmi.
   6. Zabiegamy o zachowanie równowagi pomiędzy zobowiązaniami, a posiadanymi uprawnieniami opiekuńczymi i wychowawczymi względem dzieci.
   7. Staramy się szanować więzi uczuciowe dzieci z ich środowiskami naturalnymi. Podtrzymujemy więzi znaczące dla nich
   8. Tworzymy wspólnoty rodzin zastępczych przez utrzymywanie regularnych kontaktów i wzajemne wsparcie.
  2. Wspólnoty rodziców zastępczych

   Wspólnotami rodzin zastępczych są samorządne grupy członków Stowarzyszenia, składające się z osób przyjmujących do swojej rodziny dzieci osamotnione, odrzucone lub osierocone, a także z pracowników Stowarzyszenia i kandydatów na członków Stowarzyszenia. Wspólnoty rodziców są podstawową formą pracy i współtworzenia Stowarzyszenia. Umożliwiają wsparcie fachowe, moralne i psychiczne, przyczyniają się do rozumienia i panowania nad sytuacjami rodzinnymi, wynikającymi z podjęcia się opieki i wychowania nad dziećmi, którym zastępujemy rodzinę naturalną.

   Przynależność członków Stowarzyszenia do działającej wspólnoty rodziców jest obowiązkowa.

  3. Rodzinny dom zastępczy

   Rodzinny dom zastępczy to wspólnota rodzinna, w której jedno lub oboje rodzice posiadają kwalifikowane umiejętności rodzinnej opieki i wychowywania dzieci i młodzieży, przeżywającej stratę, spowodowaną śmiercią lub odrzuceniem przez rodzinę naturalną. Opiekunowie rodzinnego domu zastępczego powinni być wynagradzani za swoje umiejętności niesienia pomocy potrzebującym rodzinnego wsparcia dzieciom i młodzieży. Rodzinny dom zastępczy składa się z rodziców (rodzica), ich dzieci naturalnych, dzieci w rodzinie zastępczej i ze wspólnie zamieszkujących osób wspierających.

  4. Rodzice zastępczy

   Rodzicami zastępczymi są osoby rodzinnie opiekujące i wychowujące dzieci osamotnione, odrzucone i osierocone, wspólnie z nimi zamieszkujące oraz biorące prawną, moralną i duchową odpowiedzialność za nie, a także opiekujące się wychowankami nie przygotowanymi do samodzielnego życia.

  5. Zawodowi rodzice zastępczy

   Zawodowi rodzice zastępczy to osoby, które przy pomocy naturalnej rodziny, we własnym lub posiadanym domu (mieszkaniu), wykonują zadania publiczne, polegające na rodzinnej pomocy i terapii dzieci i młodzieży osamotnionej, odrzuconej i osieroconej. Za swoje umiejętności zawodowy rodzic zastępczy otrzymuje wynagrodzenie.

 2. Regulaminy proceduralne
  1. Regulamin nabywania członkostwa Stowarzyszenia.
   1. Nabycie członkostwa Stowarzyszenia, jego rodzaje, prawa, obowiązki, a także utratę, wykluczenie, wystąpienie i skreślenie z listy członków, określa statut w Rozdziale III.
   2. Zarząd oddziału dla kandydatów z terenu swojego działania, a Zarząd Krajowy dla pozostałych, przyjmują nowych członków jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej połowy swego składu.
   3. Przy podejmowaniu decyzji członkowie Zarządu kierują się wewnętrznym przekonaniem, że kandydat posiada cechy, o których mowa w §4 statutu.
   4. Członkowie Zarządu mogą traktować jako pomocnicze następujące kryteria:
    1. wola obywatelskiego działania,
    2. uczciwość, poczucie odpowiedzialności,
    3. nastawienie na budowanie więzi między członkami Stowarzyszenia i woli wzajemnego wspierania się,
    4. zrozumienie i akceptacja podstaw zastępczego rodzicielstwa,
   5. Zarząd może stosować następujące procedury rozpoznawcze:
    1. rozmowy indywidualne członków Zarządu z kandydatem,
    2. rozmowy całego Zarządu z kandydatem,
    3. uwzględnienie własnej wiedzy o kandydacie i o jego dorobku,
    4. zasięganie opinii wspólnoty rodzin, w której kandydat działa,
    5. zasięganie opinii osób niezależnych,
    6. stosowanie procedury uproszczonej,
    7. inne.
   6. Zarząd rozpatruje wnioski kandydatów po wpłynięciu do Zarządu kompletu wymaganych dokumentów:
    1. formalnego złożenia deklaracji kandydata przyjęcie do Stowarzyszenia, zwanej podaniem,
    2. wypełnionej ankiety Stowarzyszenia, określonej przez Zarząd Krajowy,
    3. pisemnej rekomendacji członków wspólnoty rodzin, w której działa kandydat.
   7. Wnioski Kandydatów składane są do sekretarza Zarządu oddziału.
   8. Sekretarz Zarządu oddziału przedkłada członkom Zarządu dokumenty, o których mowa w pkt 5 oraz dba o rozpatrzenie wniosku na najbliższym posiedzeniu Zarządu.
   9. Zarząd oddziału może wstępne rozpatrzyć podanie, które prowadzi do przyjęcia przez Zarząd procedury rozpoznawczej wraz z terminarzem, poprzedzającej posiedzenie Zarządu, na którym zapadnie decyzja.
   10. Sekretarz Zarządu oddziału niezwłocznie powiadamia kandydata o:
    1. przyjętej na posiedzeniu Zarządu procedurze rozpoznawczej i o przyjętym
    2. terminarzu, bądź
    3. o podjętej przez Zarząd decyzji.
   11. Od decyzji Zarządu kandydatowi przysługuje odwołanie do Sądu Koleżeńskiego.
   12. Wszystkie dokumenty związane z nabyciem praw członka, o których mowa w pkt 5 oraz dokumenty z innych ważnych zdarzeń oraz rozstrzygnięcia Sądu Koleżeńskiego, przechowywane są w biurze Zarządu oddziału, do którego członek należy. Biuro Zarządu Krajowego przechowuje kopie dokumentów, o których mowa w pkt 5.
   13. Biuro Zarządu Krajowego prowadzi rejestr wszystkich członków, za który odpowiedzialny jest sekretarz. Sekretarz Zarządu oddziału jest odpowiedzialny za zgodność ze stanem faktycznym dostarczonych do rejestru danych.
  2. Regulamin dysponowania przez Zarządy Stowarzyszenia środkami finansowymi i materialnymi bezpłatnie lub poniżej wartości przekazywanymi osobom fizycznym lub prawnym.
   1. Zarządy dysponują środkami finansowymi i materialnymi na podstawie przepisów prawa oraz regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
   2. Pierwszeństwo w uzyskiwaniu bezpłatnych świadczeń i świadczeń poniżej ich wartości uzyskują członkowie Stowarzyszenia oraz organizacje zaprzyjaźnione i ich członkowie.
   3. Warunkiem uzyskania przedmiotowych świadczeń jest opłacenie składek członkowskich oraz terminowe wywiązanie się z innych ciążących zobowiązań względem Stowarzyszenia.
   4. Przekazywanie środków finansowych i materialnych na rzecz osób fizycznych i prawnych, z wyłączeniem świadczeń o niskiej wartości, następuje na podstawie niniejszego Regulaminu. Pkt 2 i 3 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
   5. Przekazywanie środków finansowych i materialnych osobom fizycznym i prawnym, ze szczególnym uwzględnieniem środków inwestycyjnych, wymaga:
    • formy pisemnej prawem przewidzianej dla danej czynności;
    • gwarancji użytkowania rzeczy lub nieruchomości albo wydzielonych części nieruchomości, które zostały przekazane lub względem których dotyczy przekazanie środków, przez umownie określony okres czasu (okres gwarancyjny) na cele określone w umowie;
    • przekazania wierzytelności zabezpieczonej zastawem na rzeczy lub hipoteką na nieruchomości których dotyczą;
    • określenia warunków wygaśnięcia zastawu lub hipoteki;
   6. Umowa przekazania nieruchomości lub jej części wymaga zachowania formy pisemnej prawem przewidzianej dla danej czynności oraz powinna zawierać między innymi określenie:
    • przeznaczenia nieruchomości zgodne celami i zadaniami statutowymi Stowarzyszenia;
    • długości okresu gwarancyjnego;
    • wartości zawartej w aktualnej wycenie rzeczoznawcy;
    • obciążeń i zobowiązań względem Stowarzyszenia i osób trzecich.
   7. W przypadku bezpłatnego lub poniżej wartości przekazywania nieruchomości lub ich części okres gwarancyjny nie może być krótszy, niż 15 lat. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Stowarzyszenia może ten okres skrócić na wniosek zainteresowanej strony.
   8. Przekazywana bezpłatnie lub poniżej wartości nieruchomość albo jej część podlega zwrotowi, jeżeli przestała służyć celowi określonemu w umowie.
   9. W razie niedopełnienia warunków umowy przekazana kwota podlega zwrotowi wraz z odsetkami liczonymi jak dla zobowiązań podatkowych. Wierzytelność podlega proporcjonalnemu zmniejszeniu o okres wywiązywania się z umowy.
   10. Wartość szkody powstałej w majątku Stowarzyszenia na skutek przekazywania środków finansowych i materialnych osobom fizycznym i prawnym z pominięciem zasad przyjętych w Regulaminie podlega zwrotowi. Zarząd Krajowy Stowarzyszenia w stosunku do członków Zarządu Oddziału, a Walne Zebranie w stosunku do członków Zarządu Krajowego, określi osoby zobowiązane, warunki zwrotu i sumę podlegającą zwrotowi. Od decyzji Zarządu Krajowego przysługuje odwołanie do Sądu Koleżeńskiego.
  3. Regulamin użytkowania nieruchomości i środków trwałych oraz ich przekazywania członkom Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa.

   [w opracowaniu przez Zarząd Krajowy]

 3. Regulaminy władz i organów stowarzyszenia
  1. Regulamin pracy Zarządu Krajowego.
   1. Zarząd Krajowy działa na podstawie Statutu, a jego kompetencje określa § 23.
   2. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego nie rzadziej niż raz na kwartał poprzez pisemne zaproszenie wystosowane do wszystkich członków w terminie nie krótszym niż na tydzień przed planowanym posiedzeniem. W przypadku konieczności podjęcia pilnych decyzji dopuszcza się inne skuteczne formy powiadomienia.
   3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu w głosowaniu jawnym. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego.
   4. Posiedzenia Zarządu są protokołowane, a uchwały Zarządu są ewidencjonowane. Za prowadzenie dokumentacji pracy Zarządu odpowiedzialny jest sekretarz korzystając z pomocy pracowników Biura.
   5. Zarząd udziela stałego pełnomocnictwa skarbnikowi Stowarzyszenia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych razem z przewodniczącym, lub pod jego nieobecność z wiceprzewodniczącym Zarządu.
   6. Podczas posiedzenia Zarządu jego członkowie wysłuchują sprawozdania przewodniczącego z pracy Stowarzyszenia w okresie pomiędzy zebraniami oraz informacji skarbnika o stanie finansów Stowarzyszenia, dokonanych i przewidywanych wydatkach i przychodach.
   7. Skarbnik powinien być każdorazowo informowany o zamiarze wydatkowania środków finansowych lub zaciągania zobowiązań mogących rodzić skutki finansowe.
   8. Dyrektor Biura Stowarzyszenia bierze udział, z głosem doradczym, w zebraniu Zarządu w części, na którą został zaproszony przez przewodniczącego. Dyrektor przedkłada sprawozdania z działalności Biura w okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu.
   9. Zarząd zatrudnia wszystkich pracowników Biura Stowarzyszenia i ustala ich warunki pracy i płacy. Zarząd ustala regulamin pracy Biura i jego strukturę organizacyjną.
   10. Zarząd rozpatruje wnioski Dyrektora Biura w sprawach pracowniczych lub działa z własnej inicjatywy.
   11. W posiedzeniach Zarządu może brać udział z głosem doradczym członkowie Komisji Rewizyjnej lub inni zaproszeni goście.
  2. Regulamin pracy Zarządu Oddziału.
   1. Zarząd Oddziału działa na podstawie Statutu, a szczególnie § 32 - 34 i 37.
   2. Posiedzenia Zarządu Oddziału zwoływane są przez przewodniczącego nie rzadziej niż raz na kwartał. Sposób zawiadamiania o planowanych posiedzeniach członkowie Zarządu Oddziału uchwalają na jednym z pierwszych posiedzeń danej kadencji. W uchwale tej Zarząd Oddziału zadecyduje także o sposobie zawiadamiania w przypadku konieczności podjęcia pilnych decyzji.
   3. W posiedzeniach Zarządu Oddziału mogą brać udział z głosem doradczym członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału lub inni zaproszeni goście. Pkt 2 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
   4. Posiedzenia Zarządu Oddziału są protokołowane, a jego uchwały są ewidencjonowane. Za prowadzenie dokumentacji pracy Zarządu Oddziału odpowiedzialny jest sekretarz.
   5. Zarząd Oddziału składa się z 3-5 osób, w tym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
   6. Zarząd Oddziału uchwala plan swojej pracy, w którym zawarte są planowane działania i czas ich realizacji. Zarząd oddziału uchwala ponadto roczne plany działania dla Oddziału Stowarzyszenia wraz z czasem ich realizacji.
   7. Treść wszystkich uchwał, planów pracy, rocznych planów działania Zarządu Oddziału powinna być niezwłocznie przesyłana do wiadomości Zarządu Stowarzyszenia. Podobnej procedurze podlegają decyzje w zakresie środków finansowych powierzonych przez Zarząd Stowarzyszenia lub podejmowane z jego upoważnienia.
   8. Zarząd Oddziału składa sprawozdanie Walnemu Zebraniu Członków Oddziału i Stowarzyszenia.
   9. Uchwały Zarządu Oddziału zapadają zwykłą większością, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu w głosowaniu jawnym. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego.
   10. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Oddziału Stowarzyszenia upoważniony jest przewodniczący działający samodzielnie. Zarząd Oddziału może udzielić pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych wiceprzewodniczącemu działającemu łącznie z jednym z członków Zarządu Oddziału.
   11. Zarząd Oddziału posiada pełną samodzielność i odpowiedzialność majątkową. Dysponowanie majątkiem przekazanym przez Zarząd Stowarzyszenia następuje na postawie i w granicach udzielonych pełnomocnictw i upoważnień.
   12. Decyzje Zarządu Oddziału dotyczące nabycia lub zbycia nieruchomości lub jej obciążenia, a także zaciąganie pożyczek i kredytów znacznej wartości (łącznie z umowami leasingowymi) wymagają pisemnej opinii Komisji Rewizyjnej Oddziału. Podobnej procedurze podlegają decyzje Zarządu Oddziału, polegające na powierzeniu mienia Stowarzyszenia znacznej wartości osobom fizycznym lub prawnym. Przy wartościowaniu zobowiązań należy także brać pod uwagę realne możliwości finansowe Oddziału.
   13. Zarząd Oddziału zaznajamia członków Oddziału z treścią opinii Komisji Rewizyjnej Oddziału, dotyczącej spraw w pkt 12, na najbliższym Walnym Zebraniu Członków Oddziału.
   14. Zobowiązania władz Oddziału względem osób fizycznych i prawnych, polegające na bezpłatnym świadczeniu lub świadczeniu poniżej wartości reguluje Regulaminem dysponowania przez Zarządy Stowarzyszenia środkami finansowymi i materialnymi bezpłatnie lub poniżej wartości przekazywanymi osobom fizycznym lub prawnym.
   15. Podczas posiedzenia Zarządu Oddziału jego członkowie wysłuchują sprawozdania przewodniczącego z pracy Oddziału Stowarzyszenia w okresie pomiędzy zebraniami oraz informacji o stanie finansów Oddziału, dokonanych oraz przewidywanych wydatkach i przychodach.
   16. Zarząd może zatrudniać pracowników Oddziału i ustala ich warunki pracy i płacy.
  3. Regulamin pracy Komisji Rewizyjnej.
   1. Komisja Rewizyjna działa na podstawie Statutu, a jej kompetencje określa § 24.
   2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwoływane są przez przewodniczącego Komisji nie rzadziej niż raz na pół roku poprzez pisemne zaproszenie wystosowane do wszystkich członków w terminie nie krótszym niż na tydzień przed planowanym terminem. W przypadku konieczności podjęcia pilnych decyzji dopuszcza się inne skuteczne formy powiadomienia.
   3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością, przy obecności co najmniej połowy członków Komisji w głosowaniu jawnym. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego.
   4. Posiedzenia Komisji są protokołowane.
   5. Dla wykonania swoich zadań statutowych Komisja Rewizyjna może korzystać z pomocy Biura Stowarzyszenia, a także ekspertów, biegłych i innych niezależnych osób.
   6. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Krajowego i Zarządów oddziałów Stowarzyszenia.
  4. Regulamin Sądu Koleżeńskiego.
   1. Sąd Koleżeński działa na podstawie § 18 Statutu i niniejszego Regulaminu.
   2. Sąd Koleżeński składa się z od 3 do 5 członków Stowarzyszenia nie będących członkami Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, wybranych przez Walne Zebranie na 4 letnią kadencję.
   3. Do kompetencji Sądu należy:
    1. rozpatrywanie i rozstrzyganie pisemnych odwołań od decyzji Zarządu,
    2. rozpatrywanie i rozstrzyganie skarg na działanie Zarządu,
    3. rozpoznawanie i rozstrzyganie wniosków związanych z naruszeniem przez członków postanowień Statutu, regulaminów, uchwał władz Stowarzyszenia lub działaniem na szkodę Stowarzyszenia,
    4. rozstrzyganie konfliktów i zatargów wynikłych między członkami Stowarzyszenia.
   4. Sąd Koleżeński, w przypadkach określonych w ust. 3 pkt c), orzeka na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 10 członków Stowarzyszenia. W sprawach osobistych, określonych w ust. 3 pkt d), jak również w sprawach określonych w ust. 3 pkt a) i b), Sąd orzeka na wniosek zainteresowanego członka.
   5. Sąd ustosunkowuje się do wniosku w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc.
   6. Sąd zamyka postępowanie wydaniem orzeczenia, które podaje do publicznej wiadomości wszystkich członków.
   7. Orzeczenia Sądu zapadają w pełnym składzie.
   8. Rozstrzygnięcia Sądu Koleżeńskiego są ostateczne.
   9. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego ma prawo do udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu w części dotyczącej rozpatrywanych spraw przez Sąd.
   10. Sąd Koleżeński składa sprawozdanie ze swej działalności Walnemu Zebraniu.
  5. Regulamin Zasobu Nieruchomości Stowarzyszenia.
   1. Zasób Nieruchomości, zwany dalej zasobem, jest wydzieloną jednostką organizacyjną Stowarzyszenia zajmującą się gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Stowarzyszenia lub będących we władaniu Stowarzyszenia.
   2. Zasób jako organ Stowarzyszenia działa na podstawie niniejszego regulaminu zgodnie z §23 ust.5 pkt. g/ Statutu.
   3. Zasób podporządkowany jest bezpośrednio Zarządowi Krajowemu.
   4. Nieruchomości, wchodzące w skład zasobu, mogą być przeznaczone na: cele opiekuńczo-wychowawcze, obsługę potrzeb administracyjnych Stowarzyszenia, zabezpieczenie emerytalne, użytkowanie komercjalne.
   5. Zasób obsługuje następujące fundusze: remontowy, inwestycyjny, bieżący oraz mieszkaniowy fundusz emerytalny. Wszystkimi funduszami zarządza Zarząd. Zarząd uchwali nie wcześniej, niż z dniem 1 stycznia 2002 roku, które z funduszy i w jakim czasie zostaną uruchomione.
   6. Zasób tworzy rejestr nieruchomości obejmujący każdy wyodrębniony składnik majątku nieruchomego. W rejestrze ujawniane są wszystkie fakty dotyczące danej nieruchomości, a w szczególności: dokumentacja techniczna i prawna, informacje na temat przeprowadzanych remontów i napraw, oszacowania, dokonywane odpisy: amortyzacyjne, na fundusz remontowy, mieszkaniowy fundusz emerytalny, decyzje Zarządu.
   7. Zarząd ustanowi zasady funkcjonowania funduszy, a szczególnie zasady dokonywania odpisów na poszczególne fundusze i ich obsługę.
   8. Fundusz remontowy jest oznaczoną sumą środków finansowych gromadzonych w długich odcinkach czasowych z przeznaczeniem na dokonywanie remontów i napraw lokali i budynków wchodzących w skład zasobu.
   9. Fundusz inwestycyjny stanowi wydzielone środki finansowe przeznaczone na nabywanie nieruchomości i doprowadzenie ich do stanu używalności zgodnie z obowiązującym prawem.
   10. Fundusz bieżący stanowi wierzytelności przeznaczone na pokrywanie bieżących kosztów nieruchomości, takich jak: ubezpieczenia mieszkaniowe, podatki, których zgodnie z umową nie pokryje użytkownik.
   11. Emerytalny Fundusz Mieszkaniowy zabezpiecza środki finansowe na mieszkania dla członków Stowarzyszenia, byłych rodziców zastępczych, którzy zgodnie z umową nabędą prawo do świadczeń.