Statut

 

STATUT GNIEŹNIEŃSKIEGO STOWARZYSZENIA

RODZIN ZASTĘPCZYCH

·         Rozdział I

·         Postanowienia ogólne

o    §1

Stowarzyszenie nosi nazwę "Gnieźnieńskie Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych", w dalszej części Statutu zwane Stowarzyszeniem.

o    §2

Nazwa Stowarzyszenia oraz logo są prawnie zastrzeżone.

o    §3

Stowarzyszenie działa na podstawie niniejszego statutu, i przepisów ustawy)' "Prawo o stowarzyszeniach" z dnia 07 kwietnia 1989r. {Dz.U. Nr 20 z dnia 10 kwietnia 1989r. poz. 104 z późniejszymi zmianami i posiada osobowość prawną. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

o    §4

1. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem rodziców zastępczych i innych osób dobrej woli o nienagannej postawie moralno-etycznej, tworzących ruch zastępczego rodzicielstwa, działających we wspólnotach rodzin zastępczych i uznających podstawy zastępczego rodzicielstwa.

2. Rodzicami lub rodzinami zastępczymi w rozumieniu statutu są osoby lub rodziny opiekujące się dziećmi i młodzieżą osamotnioną, odrzuconą i osieroconą, względem których przyjmują one prawną i moralną  odpowiedzialność.

o    §5

Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej,               a siedzibą Stowarzyszenia jest Niechanowo, Gmina Niechanowo.

o    §6

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń           o tym samym lub podobnym charakterze działania.

o    §7

1. Stowarzyszenie ma prawo być udziałowcem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcjonariuszem spółki akcyjnej.

2. Stowarzyszenie może powoływać fundacje i być członkiem związku, stowarzyszeń lub fundacji.

3. Stowarzyszenie może używać pieczęci, odznak i sztandaru zgodnie                z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§8

Gospodarkę finansową Stowarzyszenie prowadzi na rachunku bankowym  Stowarzyszenia.

o    §9

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.              Do prowadzenia swych spraw może zatrudnić pracowników.

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia, służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

3. Działalność pożytku publicznego Stowarzyszenia może być wykonywana odpłatnie bądź nieodpłatnie.

o    §10

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

Rozdział II

·         Cele i sposoby ich realizacji

o    §11

Celem Stowarzyszenia jest:

1. Propagowanie i tworzenie ruchu zastępczego rodzicielstwa dla dzieci                     i młodzieży osieroconej, osamotnionej i odrzuconej.

2. Udzielanie wszechstronnej pomocy rodzicom zastępczym.

3. Prowadzenie działań profilaktyczno-zapobiegawczych niepowodzeniom rodzinnym i osobistym w środowiskach będących w kręgu zainteresowań Stowarzyszenia.

4. Reprezentowanie i obrona interesów rodzin zastępczych wobec organów administracji państwowej i samorządowej oraz innych instytucji.

5. Pozyskiwanie środków na realizację celów statutowych.

o    §12

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. Tworzenie i wspieranie rodzin zastępczych.

2. Wzajemną pomoc i współpracę członków Stowarzyszenia.

3. Prowadzenie rodzinnych pogotowi opiekuńczych wraz z systemem przygotowania rodziców i dzieci do utworzenia rodziny zastępczej.

4. Prowadzenie działalności naukowo-badawczej zmierzającej do podniesienia wiedzy z zakresu problemów społecznych związanych z poznawaniem                       i zapobieganiem zjawiskom sieroctwa, osamotnienia i odrzucenia.

5. Tworzenie i prowadzenie szkół i kursów nauki zawodu dla dzieci i młodzieży.

6. Organizowanie i uczestniczenie w sympozjach, zjazdach naukowych oraz kursach szkoleniowych dla rodziców zastępczych.

7. Czuwanie nad przestrzeganiem zasad etyki, godności, uczciwości                             i sumienności wśród rodzin zastępczych.

8. Wydawanie własnego, specjalistycznego czasopisma i samodzielnych publikacji.

9. Organizowanie wypoczynku dla rodzin zastępczych.

10. Współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami i organizacjami w Polsce                   i zagranicą.

11. Organizowanie imprez o charakterze charytatywnym jak konkursy, aukcje, loterie i zbiórki publiczne w formie darowizn pieniężnych.

12. Współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej oraz osobami i instytucjami.

13. Organizowanie zaopatrzenia w artykuły żywnościowe i odzież rodzin zastępczych.

14. Inspirowanie i prowadzenie przedsięwzięć integrujących członków Stowarzyszenia takich jak imprezy o charakterze kulturalnym i towarzysko-rekreacyjnym,

15. Organizowanie wsparcia terapeutycznego i resocjalizacyjnego.

·         Rozdział III

·         Członkowie, ich prawa i obowiązki

o    §13

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na :

1. Zwyczajnych.

2. Wspierających.

3. Honorowych.

o    §14

Członkami Stowarzyszenia są:

1. Członkowie zwyczajni - osoby pełnoletnie posiadające obywatelstwo polskie lub obcokrajowcy mający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub zagranicą, akceptujące cele Stowarzyszenia, które złożą pisemną deklarację członkowską.

2. Członkowie wspierający - osoby fizyczne lub prawne deklarujące pomoc materialną na rzecz Stowarzyszenia z tym, że osoba prawna działa wyłącznie przez swojego przedstawiciela.

3. Członkowie honorowi - nie będący członkami zwyczajnymi lub wspierającymi za wniesienie szczególnych zasług w rozwój Stowarzyszenia.

4. Przynależność do Stowarzyszenia nie stoi na przeszkodzie członkostwu w innych organizacjach i stowarzyszeniach.

o    §15

1. Nabycie praw członka zwyczajnego lub wspierającego następuje uchwałą Zarządu Stowarzyszenia po spełnieniu warunków opisanych w § 14 niniejszego Statutu. W ten sam sposób Zarząd uchwala nabycie praw członka zwyczajnego lub wspierającego przez kandydatów spoza terenu działania Stowarzyszenia.

2. Tytuł członka honorowego - stanowiący najwyższą godność Stowarzyszenia, nadaje Walne Zebranie Członków.

o    §16

1. Członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia przysługuje :

a) czynne i bierne prawo wyborcze,

b) prawo wyrażania opinii i zgłaszania wniosków dotyczących działalności władz Stowarzyszenia,

c) prawo korzystania z lokali Stowarzyszenia,

d) prawo do korzystania z pomocy Stowarzyszenia w ramach określonych                w statucie,        

e) prawo do korzystania z urządzeń technicznych, poradnictwa i obsługi prawnej,

f) prawo udziału w spotkaniach i imprezach organizowanych przez władze Stowarzyszenia,

2. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są :

a) swoją postawą i działaniami przyczyniać się do rozwoju i znaczenia Stowarzyszenia,

b) dbać o jego dobre imię,

c) popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,

d) przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

e) terminowo opłacać składki członkowskie,

3. Członkowie wspierający i honorowi mają wszystkie prawa członków zwyczajnych za wyjątkiem prawa wyborczego.

o    §17

1. Utrata członkostwa Stowarzyszenia następuje w razie :

a) śmierci członka,

b) wystąpienia członka ze Stowarzyszenia,

c) skreślenia z listy członków Stowarzyszenia,

d) wykluczenia członka ze Stowarzyszenia.

2. Zamiar wystąpienia członka ze Stowarzyszenia winien być zgłoszony Zarządowi na piśmie.

3. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu w razie :

a) nie płacenia składek członkowskich przez okres co najmniej 6 miesięcy,

b) utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

4. Wykluczenie członka ze Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu w razie :

a) nie przestrzegania przez członka postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

b) działania na szkodę Stowarzyszenia,

c) utraty praw obywatelskich w wyniku prawomocnego orzeczenia Sądu,

d) na pisemny umotywowany wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia

z przyczyn określonych lit. a/ i b/.

·         Rozdział IV

·         Władze Stowarzyszenia

o    §18

Władzami Stowarzyszenia są :

1/ Walne Zebranie Członków lub Delegatów,

2/ Zarząd,

3/ Komisja Rewizyjna,

o    §19

Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym zwykłą większością głosów spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

o    §20

W przypadku gdy liczba członków zwyczajnych przekracza 100 osób wówczas Walne Zebranie Członków zastępowane jest Walnym Zebraniem Delegatów. Liczba delegatów jest proporcjonalna do liczby członków zwyczajnych zrzeszonych w Stowarzyszeniu i jest określona, przed każdym Walnym Zebraniem Delegatów, uchwałą Zarządu Stowarzyszenia i podawana do wiadomości wszystkich członków. Szczegółowy tryb wyboru delegatów określi regulamin.

o    §21

1. O ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków /quorum/.

2. Na wniosek 10 członków Stowarzyszenia lub odpowiednio proporcjonalnej ilości delegatów przeprowadza się głosowanie tajne mimo braku w danej sprawie zastrzeżeń statutowych.

·         Walne Zebranie Członków

o    §22

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i może mieć charakter zwyczajny lub nadzwyczajny. Do udziału w Walnym Zebraniu Członków uprawnieni są wszyscy członkowie Stowarzyszenia oraz osoby zaproszone.

2. Walne Zebranie Członków sprawozdawczo-wyborcze zwoływane jest przez Zarząd co 4 lata, a sprawozdawcze raz na rok.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbyć się w każdym czasie,

w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd :

a/ z własnej inicjatywy,

b/ na żądanie Komisji Rewizyjnej,

c/ na pisemny, umotywowany wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołane na żądanie Komisji Rewizyjnej lub członków Stowarzyszenia powinno odbyć się nie później niż w terminie 6 tygodni od daty zgłoszenia żądania.

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane.

7. Nad sprawami nie objętymi porządkiem obrad Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może obradować i podejmować uchwały po wyrażeniu na to zgody przez 2/3 zebranych.

8. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy :

a) uchwalanie statutu i zmian w statucie Stowarzyszenia,

b) ustalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia na okres kadencji,

c) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,

d) wybór i odwołanie członków władz Stowarzyszenia,

e) udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

f) uchwalenie regulaminów władz Stowarzyszenia,

g) powołanie Biura Stowarzyszenia,

h) podejmowanie uchwał w sprawach zgłoszonych przez Zarząd,

i) ustalanie wysokości składek członkowskich,

j) podejmowanie uchwał o przystąpieniu Stowarzyszenia do innych organizacji lub spółek,

k) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

l) podejmowanie uchwał w innych sprawach wymagających decyzji Walnego Zebrania Członków,

m) przyjęcie Podstaw zastępczego rodzicielstwa i innych zasad, wynikających z celów i zadań statutowych,

9. O terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków członkowie powinni być poinformowani co najmniej na 30 dni przed terminem Walnego Zebrania.

10. W razie braku quorum określonego w § 21 niniejszego statutu Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w tym samym dniu, po upływie 30 minut z tym, że Walne Zebranie Członków zwołane w tym terminie może podjąć uchwałę bez względu na liczbę obecnych członków.

11. Uchwały Walnego Zebrania Członków w sprawie uchwalenia statutu lub jego zmiany, odwołania przed upływem kadencji władz Stowarzyszenia oraz pozbawienia godności członka honorowego Stowarzyszenia, podejmowane są większością kwalifikowaną 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.

12. Członkom wybranym do władz Stowarzyszenia nie ogranicza się - w razie ponownego ich wyboru - ilości kadencji.

·         Komisja Rewizyjna

o    §23

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.

2. W razie ustąpienia członka Komisji Rewizyjnej, jego śmierci, wykluczenia ze Stowarzyszenia, niemożności pełnienia funkcji przez okres ponad 6-ciu miesięcy - mandat członka Komisji wygasa. Skład osobowy Komisji Rewizyjnej w takim przypadku jest uzupełniany spośród kandydatów zgłoszonych do Komisji Rewizyjnej na Walnym Zebraniu Członków, według kolejności uzyskanych głosów.

3. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może zostać osoba, która pełni funkcję w Zarządzie, pozostaje z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

4. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej w szczególności należy .

a/ nadzorowanie i kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,

b/ przedstawianie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków,

c/ wnioskowanie o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu.

5. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków władz Stowarzyszenia oraz członków Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

6. Szczegółowy tryb i zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin.

·         Rozdział V

·         Biuro Stowarzyszenia

o    §24

1. Biuro Stowarzyszenia powoływane jest w drodze uchwały przez Walne Zebranie Członków.

2. Biurem kieruje dyrektor zatrudniony przez Zarząd Stowarzyszenia.

3. Biuro Stowarzyszenia powoływane jest w celu prowadzenia działalności informacyjnej, szkoleniowej i wydawniczej. W zakresie działania Biura może być tworzenie rodzinnych domów zastępczych, prowadzenie ośrodków zastępczego rodzicielstwa, gospodarowanie nieruchomościami Stowarzyszenia, organizowanie wypoczynku i zaopatrzenia w żywność i odzież rodzin zastępczych oraz prowadzenie każdej innej działalności zleconej przez Zarząd.

4. Dyrektorem Biura powinien być członek Stowarzyszenia.

5. Dyrektor biura może składać oświadczenia woli w imieniu stowarzyszenia jeśli jest członkiem Zarządu ( łącznie z innym członkiem Zarządu – wymagane są dwa podpisy ).

6. Zarząd może udzielić dyrektorowi Biura stałego pełnomocnictwa do ogólnego działania w imieniu Stowarzyszenia w granicach zwykłego zarządu.

7. Pracownikami Biura mogą być osoby nie będące członkami Stowarzyszenia.

o    §25

1. Do ważności oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu w tym przewodniczącego i skarbnika ( lub  innego członka Zarządu). Zarząd może udzielić pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli dwom członkom Zarządu działającym łącznie. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych nie mogą składać członkowie zarządu będący w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

2. Do składania oświadczeń woli w pozostałych sprawach stowarzyszenia  upoważniony jest każdy członek zarządu jednoosobowo.

·         Rozdział VI

·         Majątek Stowarzyszenia

o    §26

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są :

a) składki członkowskie,

b) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących

w użytkowaniu Stowarzyszenia,

c) dotacje,

d) darowizny od osób prawnych i fizycznych, zapisy i spadki,

e) dochody z własnej działalności gospodarczej prowadzonej przez Stowarzyszenie,

f) dochody z ofiarności publicznej.

2. Środki pieniężne niezależnie od źródeł ich pochodzenia wpłacane mogą być na konto Stowarzyszenia i na nim przechowywane. Skarbnik może posiadać pogotowie kasowe w wysokości ustalonej przez Zarząd.

3. Zarządzaniem i dysponowaniem majątkiem nieruchomym Stowarzyszenia  reguluje regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

4. Zabronione jest:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników Stowarzyszenia oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli (dalej zwane "osoby bliskie"),

b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia lub pracowników oraz osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,

d) zakup+++ na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

·         Rozdział VII

·         Rozwiązanie i likwidacja Stowarzyszenia

o    §27

1. Likwidacja Stowarzyszenia następuje w razie:

a) podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków o rozwiązaniu Stowarzyszenia,

b) wydania postanowienia przez sąd rejestrowy o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

2. Uchwała Walnego Zebrania Członków o rozwiązaniu Stowarzyszenia może być podjęta w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zwyczajnych /quorum/ i dla swej ważności wymaga 2/3 głosów.

3. Majątek z likwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cele określone              w uchwale Walnego Zebrania Członków, a w razie braku takiej uchwały                      o przeznaczeniu majątku na podobny cel społeczny orzeka Sąd.  Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie jego Zarządu Stowarzyszenia bądź osoba wyznaczona przez Sąd.

5. Koszty likwidacji Stowarzyszenia, a w szczególności wynagrodzenie likwidatora pokrywa się z majątku Stowarzyszenia .

Postanowienia końcowe

o    §28

Składki członkowskie wpłacone na rzecz Stowarzyszenia nie podlegają zwrotowi.

o    §29

Statut wchodzi w życie po uprawomocnieniu się postanowienia sądu rejestrowego o zarejestrowaniu Stowarzyszenia lub jego zmian.