sprawozdania

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
ODDZIAŁU GNIEŹNIEŃSKIEGO STOWARZYSZENIA ZASTĘPCZEGO RODZICIELSTWA
ZA OKRES OD STYCZNIA DO GRUDNIA 2011r.
I - Nazwa i adres siedziby:
Oddział Gnieźnieński Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa. Z dniem 28.10.2011r siedziba została przeniesiona do Niechanowa.
Obecny adres - 62-22 Niechanowo ul. Ogrodowa 1
            Data wpisu do KRS- 17.12.2009r.
            Numer KRS – 0000344627
            REGON - 3013304187
            NIP – 784 245 26 11
 
I - Skład Zarządu:
W dniu 28.10.2011r. zwołano Walne Zebranie członków na którym przyjęto rezygnację dwóch członków zarządu i dokonano zmiany w funkcji skarbnika.
 
Obecny skład Zarządu przedstawia się następująco:
1. Przewodnicząca: Halina Poradka
2. Zastępca: Bernadeta Szymańska
3. Skarbnik: Dorota Stefańska
4. Sekretarz: Hanna Trzaskawka
5. Członek: Andrzej Stolarz
Organ nadzoru - Komisja Rewizyjna od dnia 16.03.2011 składa się z następujących osób:
1.      Przewodnicząca: Alina Bąkowska
2.        Członek: Jerzy Januchowski
3.       Członek: Barbara Pieniążek
4.      Członek: Renata Mączyńska - Nowaczyk.
II – Ilość członków:
Na 31.12.2011 nasz Oddział liczył 28 rodzin, czyli 141 osób ( dorosłych i dzieci ). Na pierwszym zebraniu założycielskim członkowie ustalili wysokość składki na 30,00 zł. od rodziny miesięcznie.
            III – zebrania:
W okresie sprawozdawczym odbyło się 5 zebrań Zarządu ( 10.02; 20.05; 24.06; 08.09; 09.11 2011r. ) i 3 zebrania ogólne wszystkich członków ( 16.03; 16.09; 28.10.2011r. ). Członkowie Zarządu brali również udział w Walnym Zebraniu w Sierczynku w dniu 08.05.2011r. Na zebraniach Zarządu omawiano wszystkie istotne dla Stowarzyszenia kwestie, podejmowano decyzje w sprawie różnorodnych działań, które realizowaliśmy. Zarząd podjął uchwały: w sprawie przyjęcia nowych członków, sposobu rozliczania delegacji dla reprezentujących nasz Oddział członków, sfinansowania zakupu napojów i artykułów papierniczych na czerwcowy wyjazd rodzinny, sfinansowania paczek świątecznych dla dzieci naszych członków,
            IV - działalność:
W roku 2011 podjęliśmy wiele inicjatyw dotyczących funkcjonowania naszego Oddziału:
- jesteśmy członkami Banku Żywności w Poznaniu. W związku z tym członkowstwem opłacamy miesięczną składkę w wysokości 370,00 zł. Korzystamy z żywności unijnej i poza unijnej. Możliwość korzystania z pomocy z Banku Żywności jest obwarowana przepisami, które mówią między innymi o nie przekraczaniu kwoty 567,00 zł. miesięcznego dochodu na członka w rodzinie. Dlatego też zbieramy raz w roku oświadczenia od naszych członków o spełnianiu tego warunku. W dniach 2,3,4 grudzień 2011r. ponownie uczestniczyliśmy w zbiórce żywności dla Banku Żywności w Poznaniu. Koordynatorem tej zbiórki dla naszego oddziału była Bernadeta Szymańska.
- kontynuowaliśmy współpracę z wieloma instytucjami i organizacjami pozarządowymi. Są nimi: Świetlice Środowiskowe w Gnieźnie, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Gnieźnie, Dom Dziecka w Gnieźnie, Szkoła Podstawowa w Modliszewku, Koło Gospodyń Wiejskich w Modliszewie, OSP w Modliszewie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie Wydział Usług Społecznych przy Urzędzie Miasta w Gnieźnie, Centrum Aktywności Społecznej „LARGO” w Gnieźnie, Centrum Kultury „SCENA TO DZIWNA” w Gnieźnie, Fundacja Świętego Mikołaja” z Warszawy. Te kontakty pozwoliły nam na zaplanowanie i przeprowadzenie wszystkich naszych przedsięwzięć.
- udział w szkoleniach:
* Od stycznia do marca 2011r. odbyły się cykliczne spotkania warsztatowe dla rodziców. Zajęcia prowadził terapeuta pan Bogdan Jankowski a tematem warsztatów było radzenie sobie z zachowaniami agresywnymi wśród dzieci i młodzieży oraz umiejętne organizowanie czasu wolnego. Te warsztaty były finansowane jeszcze z projektu AXA.
 * Udział przewodniczącej w dwudniowym (20 godz.) szkoleniu „ Jak zostać liderem ?”, które odbyło się w Łubowie w dniach 21-22.10.2011
* W połowie listopada 2011r. rozpoczęły się cykliczne spotkania naszej młodzieży                        ( uczęszczającej do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ) z terapeutą, panem Bogdanem Jankowskim. Spotkania odbywały się w siedzibie ZNP w Gnieźnie przy ul. Chrobrego 40 ( wejście w podwórze od ul. Rzeźnickiej). Odbyło się 10 dwugodzinnych spotkań warsztatach. Warsztaty finansowane były przez PCPR w Gnieźnie. W ramach warsztatów dla tej grupy młodzieży zorganizowaliśmy również jednodniowy wyjazd integracyjno – rekreacyjny do Poznania w dniu 04.12.2011. Koszt tego wyjazdu to: wynajęcie busa – 390,00 zł i koszt ubezpieczenia 27,00 zł. Wyjazd opłacony był z naszych środków.
 * Odbyło się również spotkanie warsztatowe z terapeutą, panem Bogdanem Jankowskim dla rodziców młodzieży biorącej udział w cyklicznych warsztatach.
- działalność kulturo-integracyjna:
* Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego i Dnia Dziecka zorganizowaliśmy wyjazd rodzinny do AQUAPARKU w Wągrowcu. Wyjazd odbył sie 04 czerwca 2011 ( sobota ). Skorzystaliśmy z uroków aquapqrku. Były kąpiele, mini górska rzeka, zjeżdżalnie i oczywiście pływanie. Później zeszliśmy na plażę, rozłożyliśmy koce, piknikowe jedzenie, Były konkurencje sportowe a w nagrodę wszyscy dostawali słodycze i napoje. Humory dopisywały, pogoda również więc piknik możemy uznać za bardzo udany.
* W okresie wakacji letnich od 06.08 do 13.08.2011. zorganizowany został wyjazd rodzinny w Góry Stołowe do miejscowości Łężyce. Zapewniony był dojazd, całodzienne wyżywienie. W programie przewidziano miedzy innymi: W Kudowie zwiedzanie:  Kaplicy Czaszek, Ogrodu Bajek, Jaskini Niedźwiedziej. Po stronie Czeskiej:- Skalne Miasto z górskimi jeziorami, - wyjazd do Pragi.
* współorganizowaliśmy rajd pieszy „Śladami zbója Macieja” i „Święto Pyry”, które odbyły się 15.10.2011r.w Modliszewku. Z naszej strony za przygotowanie tej imprezy odpowiedzialni byli Marek i Alina Bąkowscy. Organizatorami byli również: Szkoła Podstawowa w Modliszewku, OSP w Modliszewie, Koło Gospodyń Wiejskich w Modliszewie. W imprezie wzięło udział około 80 osób ( dzieci i dorosłych ).
* W sobotę, 10 grudnia 2011r w gościnnych progach Centrum Kultury „ SCENA TO DZIWNA” w Gnieźnie odbyła się „Zabawa Mikołajkowa”, której organizatorem był Oddział Gnieźnieński Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa. W imprezie uczestniczyły dzieci i rodzice z naszych rodzin zastępczych a także zaproszone dzieci wraz z opiekunkami z gnieźnieńskiego Domu Dziecka. W programie zaplanowano różne konkursy, gry i zabawy. Zobaczyliśmy pokaz walki Capoeira zaprezentowany przez grupę młodych ludzi z Es Te De, były słodycze i nagrody za udział w konkursach.
* W czwartek 22 grudnia 2011r. o godz. 16:00 odbyło się spotkanie opłatkowe wszystkich rodziców, członków naszego stowarzyszenia. Spotkanie miało miejsce się u Hani Trzaskawki na ul. Kostrzyńskiej. Na spotkaniu rodzice odebrali również paczki ze słodyczami  dla dzieci zakupionymi z naszych środków na kwotę 748,30 zł.
- udział w programach i projektach.:
* nasi członkowie skorzystali z programu dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka „ A Kuku”. Program ten był prowadzony przez Fundację Przyjaciółki i trwał od maja do grudnia 2010r.. Podzielony został na cztery edycje. Każde dziecko mogło skorzystać z jednej edycji.
* nasz Oddział napisał projekt do IV edycji programu społecznego AXA „Wspieramy Mamy”. Projekt nosił tytuł: „Bajkoterapia – my mamy opowiadamy”. Otrzymaliśmy 7.000,00 zł. na realizację naszych pomysłów. Projekt trwał od października 2010r. do marca 2011r. Dla uczestników projektu zorganizowane zostały:
            - warsztaty „Wykorzystanie metod wspierających emocjonalny rozwój dziecka            ( wizualizacja, bajka, metafora w pracy terapeutycznej) – bajkoterapia w pracy z dziećmi”.
            - warsztaty plastyczne dla rodziców,
            - wyjścia do teatru na przedstawienia,
            - warsztaty z terapeutą w zakresie profilaktyki i terapii pedagogicznej.
Większość z zaplanowanych działań zrealizowano od X do XII 2010r. Od stycznia do marca 2011r. odbyły się jeszcze warsztaty z terapeutą poświęcone agresji wśród dzieci, organizacji czasu wolnego a także indywidualne konsultacje. 08.02.2011r. było jeszcze jedno wejście do teatru gnieźnieńskiego na sztukę „Pipi Langstrump”.
- inne sprawy:
Przewodnicząca Halina Poradka razem z sekretarzem Hanną Trzaskawką udała się do pani Iwony Ratajczak, dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Gnieźnie aby podziękować za dotychczasową współpracę i nieodpłatne udostępnianie pomieszczeń garażowych w celu rozdziału towaru z Banku Żywności dla członków naszego stowarzyszenia. Jednocześnie poprosiliśmy o dalszą pomoc w tej kwestii a także o umożliwienie nam odbywania zebrań zarządu w jednym z pomieszczeń szkoły. Otrzymaliśmy pozytywną odpowiedź na nasza prośbę.
* Na bieżąco jest aktualizowana nasza strona internetowa: www.srzgniezno.like.pl na której umieszczane są wszystkie sprawy dotyczące naszego Oddziału.
 
 
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
ODDZIAŁU GNIEŹNIEŃSKIEGO STOWARZYSZENIA ZASTĘPCZEGO RODZICIELSTWA
ZA OKRES OD STYCZNIA DO GRUDNIA 2010r.
I - Nazwa i adres siedziby:
Oddział Gnieźnieński Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa 62-200 Gniezno ul. Ziemowita 46.
            Data wpisu do KRS- 17.12.2009r.
            Numer KRS – 0000344627
            REGON - 3013304187
            NIP – 784 245 26 11
 
I - Skład Zarządu:
W dniu 24 marca 2010r. zwołano Walne Zebranie członków na którym przyjęto rezygnację poprzedniej przewodniczącej, zastępcy przewodniczącej oraz przewodniczącej komisji rewizyjnej. W związku z tym przeprowadzono uzupełniające wybory.
 
Obecny skład Zarządu przedstawia się następująco:
1. Przewodnicząca: Halina Poradka
2. Zastępca: Bernadeta Szymańska
3. Skarbnik: Grażyna Łubińska
4. Sekretarz: Hanna Trzaskawka
5. Członek: Andrzej Pacanowski
6. Członek: Andrzej Stolarz
7. Członek: Dorota Stefańska
Organ nadzoru - Komisja Rewizyjna składa się z następujących osób:
1.      Przewodnicząca: Alina Bąkowska
2.      Członek: Jerzy Januchowski
3.      Członek: Stanisława Kurowska
II – Ilość członków:
Na 31.12.2010 nasz Oddział liczył 28 rodzin, czyli 137 osób ( dorosłych i dzieci ) w tym 125 osób korzystało z Banku Żywności. Liczba członków ulegała w ciągu 2010r. zmianie                 8 rodzin zrezygnowało ( 25 osób ), 14 rodzin ( 60 osób ) zgłosiło chęć przynależności. Na pierwszym zebraniu założycielskim członkowie ustalili wysokość składki na 30,00 zł. od rodziny miesięcznie. Wysokość zebranych składek za 2010r. to: 1.150,00 zł.- składki statutowe  i 8.940,00 zł. składki członkowskie.
            III – zebrania:
W okresie sprawozdawczym odbyło się 6 zebrań Zarządu ( 24.03; 08.04; 06.05; 09.09; 12.11; 09.12.2010r. ) i 4 zebrania ogólne wszystkich członków ( 19.02; 24.03; 10.06; 24.09.2010r. ). Członkowie Zarządu brali również udział w Walnym Zebraniu w Sierczynku w dniu 08.05.2010r. Na zebraniach Zarządu omawiano wszystkie istotne dla Stowarzyszenia kwestie, podejmowano decyzje w sprawie różnorodnych działań, które realizowaliśmy. Zarząd podjął uchwały: w sprawie przyjęcia nowych członków, sposobu rozliczania delegacji dla reprezentujących nasz Oddział członków, sfinansowania zakupu napojów i artykułów papierniczych na majowy piknik rodzinny, dofinansowania paczek świątecznych dla dzieci naszych członków, obniżenia składki członkowskiej do 15,00 zł. dla rodzin, których dochód nie pozwala na korzystanie z Banku Żywności.
            IV - działalność:
W roku 2010 podjęliśmy wiele inicjatyw dotyczących funkcjonowania naszego Oddziału:
- zostaliśmy członkami Banku Żywności w Poznaniu. W związku z tym członkowstwem opłacamy miesięczną składkę w wysokości 350,00 zł. Korzystamy z żywności unijnej i poza unijnej. Możliwość korzystania z pomocy z Banku Żywności jest obwarowana przepisami, które mówią między innymi o nie przekraczaniu kwoty 526,50 zł. miesięcznego dochodu na członka w rodzinie. Dlatego też zbieramy raz w roku oświadczenia od naszych członków o spełnianiu tego warunku.
- nawiązaliśmy współpracę z wieloma instytucjami i organizacjami pozarządowymi. Są nimi: Świetlice Środowiskowe w Gnieźnie, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Gnieźnie, Dom Dziecka w Gnieźnie, Szkoła Podstawowa w Modliszewku, Koło Gospodyń Wiejskich w Modliszewie, OSP w Modliszewie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie Wydział Usług Społecznych przy Urzędzie Miasta w Gnieźnie, Centrum Aktywności Społecznej „LARGO” w Gnieźnie, Centrum Kultury „SCENA TO DZIWNA” w Gnieźnie, Fundacja „BREAD of LIFE” z Poznania, chór „Metrum” z Gniezna, Fundacja Świętego Mikołaja” z Warszawy. Te kontakty pozwoliły nam na zaplanowanie i przeprowadzenie wszystkich naszych przedsięwzięć.
- udział w  szkoleniach:
* kilkudniowe warsztaty dotyczące tematu „ Rodzice zastępczy wobec dziecka z zachowaniami trudnymi”. Warsztaty odbyły się w Sierczynku w okresie wakacji. Brały w nich udział dwie mamy i pięcioro dzieci. To szkolenie zostało opłacone przez PCPR w Gnieźnie.
* dwudniowe warsztaty programu WINDA – „Przeciwdziałanie niepowodzeniom życiowym młodzieży odrzuconej wchodzącej w dorosłe życie”. Warsztaty odbyły się w Gnieźnie w siedzibie „LARGO” w dniach 29-30.10.2010r. a prowadzone były przez Przewodniczącego Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa w Sierczynku oraz doświadczonego terapeutę z Elbląga. Brało w nich udział 13 rodziców. To szkolenie również było sfinansowane przez PCPR w Gnieźnie.
* dziesięciogodzinne warsztaty „Wykorzystanie metod wspierających emocjonalny rozwój dziecka – wizualizacja, bajka, metafora w pracy terapeutycznej – bajkoterapia w pracy z dziećmi”. Warsztaty odbyły się 16.10.2010r. w pomieszczeniach Świetlicy Socjoterapeutycznej „ Dzieci z chmur” na ul. Lecha 5. Warsztaty powadziła pani dr Barbara Lorenc z Regionalnego Centrum Edukacji w Bydgoszczy. Za te warsztaty zapłaciliśmy ze środków zaplanowanych w projekcie „Bajkoterapia – my mamy – opowiadamy”. Wzięły w nich udział 22 mamy.
* tygodniowe szkolenie dla kadr w stowarzyszeniach zorganizowane przez Urząd Miasta Gniezna, finansowane ze środków Unii Europejskiej. Udział w nim wzięła Grażyna Łubińska.
* jednodniowe warsztaty plastyczne ( zorganizowane również w ramach projektu” Bajkoterapia…” ). Warsztaty odbyły się 20.11.0201r. w siedzibie „LARGO” w Gnieźnie. Wzięło w nich udział 15 osób.
- działalność kulturo-integracyjna:
* współorgnizacja pikniku rodzinnego „ Familiada 2010”. Organizatorami tej imprezy byli również: Urząd Miasta Gniezna, Wydział Usług Społecznych, Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Uczniowski Socjoterapeutyczny Klub Sportowy – Rodzice – Dzieciom, Świetlice Socjoterapeutyczne, Rada Osiedla Stare Miasto, Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan. Impreza odbyła się 30.05.2010r. w Ogródku Jordanowskim przy ul. 3 Maja w Gnieźnie.
* współorganizacja rajdu pieszego „Śladami zbója Macieja” i „Święta Pyry”, które odbyły się 02.10.2010r. w Modliszewku. Z naszej strony za przygotowanie tej imprezy odpowiedzialni byli Marek i Alina Bąkowscy. Organizatorami byli również: Szkoła Podstawowa w Modliszewku, OSP w Modliszewie, Koło Gospodyń Wiejskich w Modliszewie. W imprezie wzięło udział około 60 osób ( dzieci i dorosłych ).
* wyjazd do Poznania do Centrum Kultury „ZAMEK” na sztukę teatralną „Dom Wariatów”. Wyjazd odbył się 08.11.2010r. a wzięło w nim udział 50 osób ( dzieci i rodziców ), członków naszego stowarzyszenia a także dzieci z gnieźnieńskiego Domu Dziecka, dzieci ze Świetlicy Środowiskowej kierowanej przez Panią Z. Komosińską oraz grupka dzieci ze Szkoły podstawowej w Niechanowie. Wyjazd był finansowany z projektu „ Bajkoterapia…”.
* współorganizacja imprezy Mikołajkowej, która się odbyła w Centrum Kultury „Scena to Dziwna” w Gnieźnie w dniu 06.12.2010r. Naszym zadaniem było przygotowanie i przeprowadzenie loterii fantowej. Dochód z tej loterii został przeznaczony na 84 paczki świąteczne dla dzieci członków naszego Stowarzyszenia. W tej imprezie gościnnie wystąpił miedzy innymi chór mieszany „Metrum” z Gniezna.
* zorganizowanie przedstawienia teatralnego również w Centrum Kultury „Scena to Dziwna” w Gnieźnie. Spektakl teatralny na motywach baśni H.Ch. Andersena „Choinka” wystawiła grupa aktorów z Kalisza. Przedstawienie połączone było z zabawami z Mikołajem, śpiewaniem kolęd i opłatkiem. Było bardzo dużo słodyczy ufundowanych przez naszych sponsorów: Piekarnię „Glanc” z Witkowa, Firmę „Sawitor” z Gniezna, PSS „Społem” z Gniezna, Firmę „Fabisiak” z Żydowa, Firmę „Milka” z Gniezna, Sklepy „Viki” z Gniezna, a także fanty ufundowane przez radnego powiatowego Pana Zbigniewa Bręklewicza. W tej imprezie wzięło udział 110 osób, członków naszego Oddziału a także zaproszeni goście: dzieci z gnieźnieńskiego Domu Dziecka, członkowie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z Gniezna, uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Modliszewku. Ta impreza również została sfinansowana ze środków z projektu „Bajkoterapia…”.
- udział w programach i projektach.:
* nasi członkowie skorzystali z programu dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka „ A Kuku”. Program ten był prowadzony przez Fundację Przyjaciółki i trwał od maja do grudnia 2010r.. Podzielony został na cztery edycje. Każde dziecko mogło skorzystać z jednej edycji.
* Fundacja Świętego Mikołaja ogłosiła konkurs dla dzieci na rysunek związany z Bożym Narodzeniem. Nasze dzieciaki również brały w nim udział. Niestety nie udało się wygrać, ale pierwsze doświadczenia za nimi.
* nasz Oddział napisał projekt do IV edycji programu społecznego AXA „Wspieramy Mamy”. Projekt nosi tytuł: „Bajkoterapia – my mamy opowiadamy”. Na około sto projektów , które wpłynęły z całej Polski – 12 zostało wyróżnionych, w tym nasz. Otrzymaliśmy 7.000,00 zł. na realizację naszych pomysłów. Projekt trwa od października 2010r. do marca 2011r. Dla uczestników projektu zorganizowane zostały:
            - warsztaty „Wykorzystanie metod wspierających emocjonalny rozwój dziecka            ( wizualizacja, bajka, metafora w pracy terapeutycznej) – bajkoterapia w pracy z dziećmi”.
            - warsztaty plastyczne dla rodziców,
            - wyjścia do teatru na przedstawienia,
            - warsztaty z terapeutą w zakresie profilaktyki i terapii pedagogicznej.
Większość z zaplanowanych działań zrealizowano od X do XII 2010r. Od stycznia do marca 2011r. odbędą się jeszcze warsztaty z terapeutą poświęcone agresji wśród dzieci, organizacji czasu wolnego a także indywidualne konsultacje. 08.02.2011r było ostatnie wejście do teatru gnieźnieńskiego na sztukę „Pipi Langstrump”.
- inne sprawy:
* w siedzibie naszego Oddziału odbywał się remont. W ramach współpracy i pomocy otrzymaliśmy bezpłatnie z Zespołu Szkół w Niechanowie pięć biurek pod komputery.
* od marca 2010 mamy aktywną stronę internetową: www.srzgniezno.like.pl na której umieszczane są na bieżąco wszystkie sprawy dotyczące naszego Oddziału.
 
Przewodnicząca Zarządu Oddziału
Halina Poradka