Początki

POCZĄTKI  DZIAŁALNOŚCI  RODZIN  ZASTĘPCZYCH  W POWIECIE GNIEŹNIEŃSKIM

 

            Z punktu widzenia potrzeb dziecka , rodzina jest podstawowym środowiskiem zapewniającym bezpieczeństwo emocjonalne, jest naturalnym środowiskiem wychowawczym, w którym główny element stanowią interakcje zachodzące między jej członkami. Rodzina w sposób świadomy i nieświadomy oddziałuje na osobowość dziecka, przekazuje mu swój system wartości, tradycje, poglądy, ukierunkowuje jego aktywność i postępowanie na całe życie. Rodzina jest najbardziej stabilnym punktem odniesienia w doświadczeniu dziecka. Rodzina i stwarzane przez nią możliwości  dają dziecku poczucie więzi i doświadczenie niezmierne ważne dla jego rozwoju. Wszystkie podejmowane w niej działania muszą mieć na uwadze potrzeby dziecka ale także pozostałych jej członków.

            Wszystkie te zadania rodziny naturalnej przejmujemy czasowo my, rodzice zastępczy. To my próbujemy właściwie pokierować rozwojem naszych podopiecznych, ucząc ich wiary  we własne możliwości, nadrabiając zaległości w wielu obszarach ich życia. To my, w zastępstwie rodziców  próbujemy pokazać właściwe zasady funkcjonowania w różnych grupach ( w tym w rodzinie, szkole, wśród przyjaciół, w społeczeństwie ) i umiejętności radzenia sobie w życiu. Staramy się zaspokajać ich różne potrzeby .

            Dlatego też, mając na uwadze szeroko pojęte dobro naszych podopiecznych, oprócz codziennej pracy opiekuńczo-wychowawczej prowadzonej w naszych domach, zaczęliśmy poszukiwać różnych  dróg  wzajemnego wspierania się. Początkowo były to niezobowiązujące spotkania kilku zaprzyjaźnionych rodzin w celu wymiany własnych doświadczeń, dzielenia się pomysłami na rozwiązywanie różnych kłopotów i dawanie wsparcia innym w trudnych chwilach. Sama możliwość spotkania się z ludźmi o podobnych doświadczeniach, dawała nam poczucie więzi a jednocześnie pozawala na chwile refleksji nad własnym postępowaniem ( kto lepiej nas zrozumie, niż ten, co przeżywa podobne doświadczenia). Pozytywne relacje między naszymi rodzinami coraz bardziej się zacieśniały, czego efektem były pierwsze próby zorganizowania różnych imprez kulturalno-rozrywkowych dla naszych dzieci. Oczywiście w tych przedsięwzięciach brały udział całe rodziny i to była kolejna okazja do zacieśniania więzi między nami a jednocześnie pokazania dzieciom jak można pożytecznie spędzić czas, niekoniecznie siedząc przed telewizorem i objadając się niezdrową żywnością.  Staraliśmy się pokazać naszym podopiecznym jak ważny jest ruch na świeżym powietrzu, który można połączyć  ze świetną zabawą . Zwracaliśmy uwagę na propagowanie różnych dyscyplin sportu a przede wszystkim pływania, które oprócz walorów typowo sportowych i rekreacyjnych ma przecież walory terapeutyczne.

            Początkowa, jeszcze nieformalna nasza działalność opierała się na podejmowaniu różnych inicjatyw na rzecz dzieci, które przebywają w naszych rodzinach już od kilku lat. Były to między innymi imprezy integracyjno- rekreacyjne w plenerze, na basenie, w sali zabaw, w stadninie koni. Wyjazdy rodzinne w ramach wypoczynku letniego:

- nad morze-  Dębki- 2008 rok,

- nad Jezioro Licheńskie- lipiec 2009 rok,

- w góry-  Szklarska Poręba- sierpień 2009 rok ,

- wyjazd na grzyby - Puszcza Nadnotecka- wrzesień 2009 rok.

Wreszcie nadszedł czas, aby postawić kolejny krok. W okresie od stycznia 2009 r. do sierpnia 2009 r. byliśmy Członkami Oddziału Wielkopolskiego SZR. Postanowiliśmy jednak utworzyć własny oddział w Gnieźnie. I tak, z inicjatywy grupy najbardziej aktywnych rodzin zastępczych z powiatu gnieźnieńskiego powstał Oddział Gnieźnieński Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa. 17.12.2009r. zostaliśmy zarejestrowani w Krajowym Rejestrze Sądowym i od tego dnia zaczynamy naszą oficjalną działalność.

W tej chwili do naszego oddziału należy 26 rodzin zastępczych spokrewnionych i nie spokrewnionych. Nie jest to jednak grupa zamknięta, serdecznie zapraszamy do współpracy wszystkie rodziny zastępcze z całego Powiatu Gnieźnieńskiego, ale również wszystkie inne rodziny a także osoby samotne, które chcą włączyć się w pracę oddziału.

Nasz oddział zaprasza również do współpracy wolontariuszy, instytucje, zakłady pracy i ewentualnych sponsorów, którzy zechcą wesprzeć działania rodzicielstwa zastępczego w naszym powiecie.

Co  chcemy  robić:

-Pomagać rodzicom zastępczym, adopcyjnym, rodzinnym domom dziecka

-Propagować zastępcze rodzicielstwo

-Tworzyć rodzinne domy zastępcze

-Szkolić rodziców zastępczych

-Wspierać powiatowe centra pomocy rodzinie

Jesteśmy  po  to  aby:

  • skuteczniej zabiegać o dobro dzieci umieszczonych w naszych rodzinach,
  • zapewnić zastępcze środowisko rodzinne dzieciom porzuconym i osieroconym,
  • przyczyniać się do rozwoju całej rodziny przyjmującej dziecko,
  • zwiększać umiejętności opiekuńcze i wychowawcze,
  • uczyć się na doświadczeniach i wiedzy innych rodziców,
  • tworzyć grupy wzajemnego wsparcia (wspólnoty rodzin zastępczych),
  • wprowadzać w domowe życie najlepsze osiągnięcia nauki i praktyki pedagogicznej,
  • budować sieć profesjonalnego doradztwa i wsparcia terapeutycznego,
  • współpracować ze wszystkimi ludźmi dobrej woli wrażliwymi na kłopoty i potrzeby rodzin zastępczych,
  • szukać nowych dróg i sposobów pomocy dzieciom o zburzonym rozwoju.

Nasze priorytety i plany na 2010r. :

1) Przystąpienie do Wielkopolskiego Banku Żywności.

2) Pozyskanie środków finansowych na zorganizowanie wypoczynku letniego w formie     obozu turystyczno-rekreacyjnego dla młodzieży.

3) Zorganizowanie kuligu dla rodzin– 27 luty 2010r.

4) Wystąpienie z pismem do Prezydenta Gniezna o sfinansowanie 5 karnetów na basen.

5) Współorganizowanie Dnia Rodzicielstwa Zastępczego – 30.05.2010r.

6) Współorganizowanie Dnia Dziecka.

7) Zorganizowanie letniego wypoczynku dla rodzin- początek sierpnia 2010r.

8) Zorganizowanie „Święta Pieczonego Ziemniaka”- wrzesień 2010r.

9) Zorganizowanie spotkania mikołajkowego- początek grudnia 2010r.

10) Zorganizowanie i udział w szkoleniach ( np. Usamodzielnienie się dzieci w rodzinach zastępczych).