BILANS 2015

 

ODDZIAŁ GNIEŹNIEŃSKI STOWARZYSZENIA ZASTĘPCZEGO RODZICIELSTWA BILANS      
UL. OGRODOWA 1, 62-220 NIECHANOWO       REGON: 301304187  
(nazwa jednostki)   na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny)
            KRS:0000344627  
  Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539)  
               
Wiersz AKTYWA Stan na  Wiersz PASYWA Stan na 
1 2 początek roku koniec roku 1 2 początek roku koniec roku
A Aktywa trwałe                           -                                -      A Fundusze własne                2 299,92                   4 622,46   
I Wartości niematerialne i prawne     I Fundusz statutowy                3 955,98                   2 299,92   
II Rzeczowe aktywa trwałe     II Fundusz z aktualizacji wyceny    
III Należności długoterminowe                           -                                -      III Wynik finansowy netto za rok obrotowy -              1 656,06                   2 322,54   
IV Inwestycje długoterminowe                           -                                -      1 Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)                  2 322,54   
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe     2 Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) -              1 656,06     
B Aktywa obrotowe                2 299,92                   4 622,46    B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                           -                                -     
I Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych                           -                                -      I Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek                           -                                -     
II Należności krótkoterminowe     II Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne                           -                                -     
1 Kredyty i pożyczki    
2 Inne zobowiązania    
3 Fundusze specjalne    
III Inwestycje krótkoterminowe                2 299,92                   4 622,46    III Rezerwy na zobowiązania    
1 Środki pieniężne                2 299,92                   4 622,46    IV Rozliczenia międzyokresowe                           -                                -     
  kasa                2 000,75                   3 505,79           
  rachunek bankowy- złotowy                   299,17                   1 116,67           
2 Pozostałe aktywa finansowe     1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów    
C Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe     2 Inne rozliczenia międzyokresowe    
  Suma bilansowa                2 299,92                   4 622,46      Suma bilansowa                2 299,92                   4 622,46    
ODDZIAŁ GNIEŹNIEŃSKI STOWARZYSZENIA ZASTĘPCZEGO RODZICIELSTWA REGON: 301304187  
(Nazwa jednostki) (Numer statystyczny)  
     KRS: 0000344627   
  UL. Ogrodowa 1, 62-220 Niechanowo    
  na dzień 31.12.2014    
Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539)
       
Pozycja Wyszczególnienie  Kwota za rok poprzedni   Kwota za rok obrotowy 
   
1 2 3 4
A. Przychody z działalności statutowej                 18 045,70                    11 703,50   
I. Składki brutto określone statutem                 11 010,00                    10 930,00   
II. Inne przychody określone statutem                   7 035,70                         773,50   
B. Koszty realizacji zadań statutowych                 19 488,90                      9 308,65   
C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B) -                 1 443,20                      2 394,85   
D. Koszty administracyjne                      212,86                            72,31   
1 Zużycie materiałów i energii    
2 Usługi obce                      212,86                            72,31   
3 Podatki i opłaty    
4 Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia    
5 Amortyzacja    
6 Pozostałe    
E. Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)    
F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)    
G. Przychody finansowe    
H. Koszty finansowe    
I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)                   1 656,06                      2 322,54   
J. Zyski i straty nadzwyczajne                               -                                    -     
I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia    
II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna    
K. Wynik finansowy ogółem (I+J)                   1 656,06                      2 322,54   
I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)    
II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)