BILANS 2013 r.

 

ODDZIAŁ GNIEŹNIEŃSKI STOWARZYSZENIA ZASTĘPCZEGO RODZICIELSTWA BILANS      
UL. OGRODOWA 1, 62-220 NIECHANOWO       REGON: 301304187  
(nazwa jednostki)   na dzień 31.12.2013 (numer statystyczny)
            KRS:0000344627  
  Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539)  
               
Wiersz AKTYWA Stan na  Wiersz PASYWA Stan na 
1 2 początek roku koniec roku 1 2 początek roku koniec roku
A Aktywa trwałe                           -                                -      A Fundusze własne                3 955,98                   2 299,92   
I Wartości niematerialne i prawne     I Fundusz statutowy                3 955,98                   2 299,92   
II Rzeczowe aktywa trwałe     II Fundusz z aktualizacji wyceny    
III Należności długoterminowe                           -                                -      III Wynik finansowy netto za rok obrotowy                           -                                -     
IV Inwestycje długoterminowe                           -                                -      1 Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)    
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe     2 Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)    
B Aktywa obrotowe                3 955,98                   2 299,92    B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                           -                                -     
I Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych                           -                                -      I Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek                           -                                -     
II Należności krótkoterminowe     II Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne                           -                                -     
1 Kredyty i pożyczki    
2 Inne zobowiązania    
3 Fundusze specjalne    
III Inwestycje krótkoterminowe                3 955,98                   2 299,92    III Rezerwy na zobowiązania    
1 Środki pieniężne                3 955,98                   2 299,92    IV Rozliczenia międzyokresowe                           -                                -     
  kasa                2 139,06                   2 000,75           
  rachunek bankowy- złotowy                1 816,92                      299,17           
2 Pozostałe aktywa finansowe     1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów    
C Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe     2 Inne rozliczenia międzyokresowe    
  Suma bilansowa                3 955,98                   2 299,92      Suma bilansowa                3 955,98                   2 299,92   
               
            .....................................

Data sporządzenia

       

Podpisy

 

 

 

 

ODDZIAŁ GNIEŹNIEŃSKI STOWARZYSZENIA ZASTĘPCZEGO RODZICIELSTWA REGON: 301304187  
(Nazwa jednostki) (Numer statystyczny)  
     KRS: 0000344627   
  UL. Ogrodowa 1, 62-220 Niechanowo    
  na dzień 31.12.2013    
Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539)
       
Pozycja Wyszczególnienie  Kwota za rok poprzedni   Kwota za rok obrotowy 
   
1 2 3 4
A. Przychody z działalności statutowej                 24 415,60                    18 045,70   
I. Składki brutto określone statutem                 11 900,00                    11 010,00   
II. Inne przychody określone statutem                 12 515,60                      7 035,70   
B. Koszty realizacji zadań statutowych                 23 324,15                    19 488,90   
C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)                   1 091,45    -                 1 443,20   
D. Koszty administracyjne                      158,17                         212,86   
1 Zużycie materiałów i energii    
2 Usługi obce                      158,17                         212,86   
3 Podatki i opłaty    
4 Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia    
5 Amortyzacja    
6 Pozostałe    
E. Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)    
F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)    
G. Przychody finansowe    
H. Koszty finansowe    
I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)                      933,28    -                 1 656,06   
J. Zyski i straty nadzwyczajne                               -                                    -     
I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia    
II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna    
K. Wynik finansowy ogółem (I+J)                      933,28    -                 1 656,06   
I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)    
II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)    
       
INFORMACJA DODATKOWA – WPROWADZENIE    DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
 
Sprawozdanie finansowe ODDZIAŁU GNIEŹNIEŃSKIEGO  STOWARZYSZENIA ZASTĘPCZEGO RODZICIELSTWA, z siedzibą w Niechanowie zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.
Oddział Gnieźnieński Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa to organizacja non-profit, która posiada osobowość prawną i jest formą współpracy lokalnej społeczności. Jak wynika   z dokumentacji archiwalnej Oddział Gnieźnieńskiego Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa powstał 17 grudnia 2009 roku, w którym to dniu Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego dokonał wpisu pod numerem 00003444627.
 
Statutowym zadaniem Stowarzyszenia jest propagowanie i tworzenie ruchu zastępczego rodzicielstwa dla dzieci i młodzieży osieroconej, osamotnionej i odrzuconej. Udzielanie wszechstronnej pomocy rodzicom zastępczym. Prowadzenie działań profilaktyczno-zapobiegawczych niepowodzeniom wychowawczym, rodzinnym i osobistym w środowiskach będących w kręgu zainteresowań stowarzyszenia. Reprezentowanie i obrona interesów rodzin zastępczych wobec organów administracji państwowej i samorządowej oraz innych instytucji. Pozyskiwanie środków na realizacje celów statutowych.
 
Aktualny skład Zarządu:
 
1.      Przewodnicząc: Halina Poradka
2.      Zastępca: Bernadeta Szymańska
3.      Skarbnik: Dorota Stefańska
4.      Sekretarz: Hanna Trzaskawka
5.      Członek: Andrzej Stolarz
 
Organ nadzoru – Komisja Rewizyjna:
 
1.      Przewodnicząca: Alina Bąkowska
2.      Członek: Jerzy Januchowski
3.      Członek: Barbara Pieniążek
4.      Członek: Renata Mączyńska-Nowaczyk
 
 Ilość członków:
Na 31.12.2013 nasz Oddział liczył 27 rodzin. Liczba członków ulegała przez 2013r. zmianie. W  2013r odeszły 4 rodziny, doszły 2 rodziny. Na pierwszym zebraniu założycielskim członkowie ustalili wysokość składki na 30,00 zł. od rodziny miesięcznie i ta składka obowiązuje nadal. Wysokość zebranych składek za 2013r. to 11 010,00  zł.
 
Zebrania:
W okresie sprawozdawczym odbyło się 5 zebrań Zarządu ( 7 III, 17 V, 5IX, 25 X, 27 XI.2013. )  i 1 zebranie ogólne wszystkich członków (  22 III 2013r. ). Zarząd podjął 5 uchwał a na Walnym Zebraniu członków podjęto 1 uchwałę.  Członkowie Zarządu brali również udział w Walnym Zebraniu w Sierczynku w dniu 22.06.2013r. Na zebraniach Zarządu omawiano wszystkie istotne dla Stowarzyszenia kwestie, podejmowano decyzje w sprawie różnorodnych działań, które realizowaliśmy. Zarząd podjął uchwały:  w sprawie przyjęcia nowych członków, sposobu rozliczania delegacji dla reprezentujących nasz Oddział członków, sfinansowania zakupu napojów i słodyczy dla dzieci naszych członków na imprezy rekreacyjne w kręgielni w Hotelu Nest i Sali zabaw Jupiland, opłata za autokar do Poznania – wyjazd do Term Maltańskich, zakup dodatkowych biletów do Opery Poznańskiej, zakup biletów na spektakl w Teatrze im. A. Fredry w Gnieźnie, udział własny w projekcie „PZU           z kulturą”. Od 2013r. zaczęła również funkcjonować grupa wsparcia dla rodzin – członków naszego stowarzyszenia. Spotkania odbywały się w Centrum Aktywności Społecznej Largo w piątki w godz. od 16:30 do 18:00. Odbyły się 4 spotkania  ( 17 V,  21 VI, 20 IX, 25 X 2013r. ) 
KALENDARIUM 2013 rok
Na bieżąco jest aktualizowana nasz strona internetowa: WWW.srzgniezno.like.pl na której umieszczane są wszystkie sprawy dotyczące naszego oddziału.
W roku 2013 podjęliśmy wiele inicjatyw dotyczących funkcjonowania naszego Oddziału:
- jesteśmy nadal członkami Banku Żywności w Poznaniu. W związku z tym członkowstwem opłacamy miesięczną składkę w wysokości 370,00 zł od stycznia do marca, a od kwietnia składka wzrosła na 400,00. Korzystamy z żywności unijnej i poza unijnej. Możliwość korzystania z pomocy z Banku Żywności jest obwarowana przepisami, które mówią między innymi o nie przekraczaniu kwoty 562,80 zł miesięcznego dochodu na członka w rodzinie ( przepis ten dotyczy członków - rodzin naszego oddziału, które nie są rodzinami zstępczymi – rodzinny zstępcze ten limit nie dotyczy ). Dlatego też zbieramy raz w roku oświadczenia od naszych członków o spełnianiu tego warunku. Bierzemy również udział w zbiórkach żywności organizowanych przez BŻ w Poznaniu.
- kontynuujemy współpracę z wieloma instytucjami i  organizacjami pozarządowymi. Są nimi: Dom Dziecka w Gnieźnie, Szkoła Podstawowa w Modliszewku, Koło Gospodyń Wiejskich w Modliszewie, OSP w Modliszewie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie, Centrum Aktywności Społecznej „LARGO” w Gnieźnie,  Fundacja PZU z Warszawy, Stowarzyszenie Rodziców Ziemi Niechanowskiej. Te kontakty pozwoliły nam na zaplanowanie i przeprowadzenie wszystkich naszych przedsięwzięć.
Udział w  szkoleniach:
-  szkolenia dla koordynatorów zbiórki żywności dla Banku Żywności w Poznaniu- brała udział kol. Bernadeta Szymańska i Marek Bąkowski.
Działalność kulturo-integracyjna:
- 17 stycznia 2013r. odbyły się dwie imprezy dla dzieci i młodzieży. Od godz. 16:00 do 17:00 młodzież bawiła się na kręgielni Hotelu NEST a od godz.16:30 do 18:30 dzieci w sali zabaw JUPILAND.
- 26 lutego 2013r. nasze dzieciaki razem z opiekunami bawiły się na Termach Maltańskich w Poznaniu.
- od maja do grudnia 2013r. realizowaliśmy projekt pod nazwą „Z kulturą na TY – coś dla ducha”.  Projekt był finansowany przez Fundację PZU w ramach programu ”PZU z kulturą 2013”.
Miedzy innymi byliśmy w Teatrze Animacji w Poznaniu na sztuce „Książę i prawda”, która w sposób nowatorski przedstawia odwieczny problem poszukiwania prawdy. Po spektaklu odbyło się spotkanie z aktorem, a także zwiedziliśmy kulisy teatru,  zaplecze z bogatym zbiorem różnorodnych lalek grających w przedstawieniach dla dzieci. Były pytania dotyczące pracy aktorów, zdobywania umiejętności aktorskich, gry z lalkami  i wiele innych. 
1 czerwca pojechaliśmy do Poznania do Opery Poznańskiej na spektakl „Jaś i Małgosia”, zwiedzaliśmy zaplecze opery – oprowadzono nas po wszystkich pomieszczeniach zaplecza. Ponieważ wyjazd był połączony z obchodami Dnia Dziecka i Dnia Rodzicielstwa Zastępczego dodatkową atrakcją był kilkugodzinny pobyt w poznańskim ZOO.
We wrześniu odwiedziliśmy gnieźnieński Teatr im. A. Fredry. Byliśmy  na przedstawieniu „Dzikie Łabędzie”.  Bohaterką baśni jest królewna Elza, która próbuje ratować braci, zamienionych w łabędzie. Odważnie staje do walki ze złą macochą,  jej przyjacielem alchemikiem i posłusznymi jej czarownicami. Zostaje poddana trudnej próbie, przeżywa wiele niebezpiecznych przygód w świecie pełnym magii i czarów.  
 Kolejny wyjazd do Poznania odbył się w październiku. Tym razem pojechaliśmy  do Teatru Muzycznego na spektakl baletowy pt. „ Kopciuszek”.  To było nowe doświadczenie artystyczne dla naszych dzieci, po raz pierwszy miały okazję oglądać balet. Przedstawienie zrobiło na naszych podopiecznych ogromne wrażenie. Piękna muzyka, kolorowe i bogate stroje, nutka humoru to wszystko, co składa się na estetyczne wrażenia  i duchowe przeżycia.
W grudniu odbyły się w Centrum Aktywności Społecznej LARGO w Gnieźnie warsztaty plastyczne. Kierownictwo LARGO zawsze chętnie z nami współpracuje udostępniając nam bezpłatnie pomieszczenia na nasze zajęcia z dziećmi, czy spotkania grupy wsparcia dorosłych członków stowarzyszenia. Jesteśmy za to bardzo wdzięczni pani dyrektor i pracownikom LARGO.
Ostatnim przedsięwzięciem kulturalnym realizowanym z tego projektu był wyjazd  do Poznania do Kina Plaza – IMAX na film przyrodniczy „Afrykańska Przygoda”. Mieliśmy okazję zobaczyć "z bliska" życie afrykańskiej przyrody, zwyczaje dzikich zwierząt w najbardziej unikalnym i niedostępnym miejscu - delcie rzeki Okavango. Film był wyświetlany w 3D, więc efekty bliskości i namacalności otoczenia były bardzo realne. Nowe doświadczenie z innym rodzajem filmu był dla wielu uczestników bardzo pouczający. 
Wszyscy uczestnicy są bardzo zadowoleni z możliwości uczestniczenia w tylu ciekawych  i zróżnicowanych przedsięwzięciach kulturalnych. Cieszymy, że dzięki projektowi mogliśmy to wszystko przeprowadzić. Liczymy, że rok 2014 będzie pod tym względem równie bogaty.
- W dniu 05 października 2013r. w Modliszewie po raz kolejny odbył się rajd pieszy pod hasłem: "Podążaj za znakiem" połączony ze świętem pyry. Jak zwykle organizatorzy: OSP   w Modliszewie, Koło Gospodyń Wiejskich z Modliszewa, Szkoła Podstawowa                      w Modliszewku i OGSZR w osobach Alina i Marek Bąkowscy zadbali o liczne atrakcje,           oraz o smaczny poczęstunek ( była grochówka, smalec własnej roboty, kiszone ogórki, gzik z pyrami, placki drożdżowe i wiele innych przysmaków). Grupa rajdowiczów wyruszyła o godz. 10:00 i po wielu trudach wędrówki i wspinaczki dotarli na metę około godz. 16:30.Tematem przewodnim rajdu był „skarb znaleziony…”. Wszyscy głodni i zmęczeni z radością powitali oczekujący na nich poczęstunek. Humory dopisywały, pogoda również, więc kolejną imprezę możemy uznać za bardzo udaną. Szkoda tylko, że tak mało członków naszego stowarzyszenia wzięło  w niej udział.
Udział w programach i projektach.:
- Nasi członkowie skorzystali z programu dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka „ A Kuku”. Program ten był prowadzony przez Fundację Przyjaciółki i trwał od maja do grudnia 2013r.. Podzielony został na cztery edycje. Każde dziecko mogło skorzystać z jednej edycji.
- Nasz Oddział wziął udział w konkursie projektów ogłoszonym przez Fundację PZU  w ramach programu: "PZU z kulturą 2013". Nasz projekt nosił tytuł: "Z kulturą na TY- coś dla ducha". Na realizację tego projektu otrzymaliśmy 7 735,00 zł. Z tego w maju wpłynęło 6 961,50 zł. Pozostała kwota 773,50 wpłynie na nasze konto po prawidłowym rozliczeniu projektu ( nie wcześniej niż w marcu 2014r. ). W tym nasz wkład finansowy początkowo planowany na 1 101,00 został zwiększony o cenę dodatkowo zakupionych biletów do Opery Poznańskiej i w końcowym rozliczeniu wyniósł 1 320,00 zł i 450,00 wkład niefinansowy        ( wyceniona praca wolontariuszy: księgowej i koordynatora ).
1. Okres objęty sprawozdaniem finansowym
Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2013roku do 31 grudnia 2013 roku. oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012roku.
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Oddział Gnieźnieński Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa według stanu na dzień 31grudnia 2013 roku posiada stan kasy w wysokości 2 000,75 zł. Na koncie bankowym stan gotówki wynosi 299,17 zł. Razem środków finansowych: 2 299,92 zł
Wynik finansowy netto za rok obrotowy 2013 zamknął się kwotą ujemną 1 656,06zł.