BILANS 2012

ODDZIAŁ GNIEŹNIEŃSKI STOWARZYSZENIA ZASTĘPCZEGO RODZICIELSTWA BILANS
UL. OGRODOWA 1, 62-220 NIECHANOWO REGON: 301304187
(nazwa jednostki) na dzień 31.12.2012 (numer statystyczny)
KRS:0000344627
Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539)
Wiersz AKTYWA Stan na  Wiersz PASYWA Stan na 
1 2 początek roku koniec roku 1 2 początek roku koniec roku
A Aktywa trwałe                           -                                -      A Fundusze własne                3022,70                   3955,98   
I Wartości niematerialne i prawne     I Fundusz statutowy                3 022,70                   3 955,98   
II Rzeczowe aktywa trwałe     II Fundusz z aktualizacji wyceny    
III Należności długoterminowe                           -                                -      III Wynik finansowy netto za rok obrotowy                           -                                -     
IV Inwestycje długoterminowe                           -                                -      1 Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)    
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe     2 Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)    
B Aktywa obrotowe                3022,70                   3955,98    B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                           -                                -     
I Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych                           -                                -      I Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek                           -                                -     
II Należności krótkoterminowe     II Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne                           -                                -     
1 Kredyty i pożyczki    
2 Inne zobowiązania    
3 Fundusze specjalne    
III Inwestycje krótkoterminowe                3 022,70                   3 955,98    III Rezerwy na zobowiązania    
1 Środki pieniężne                3 022,70                   3 955,98    IV Rozliczenia międzyokresowe                           -                                -     
  kasa                   413,50                   2 139,06           
  rachunek bankowy- złotowy                2 609,20                   1 816,92           
2 Pozostałe aktywa finansowe     1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów    
C Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe     2 Inne rozliczenia międzyokresowe    
  Suma bilansowa                3022,70                   3955,98      Suma bilansowa                3022,70                   3955,98   
.....................................
 
ODDZIAŁ GNIEŹNIEŃSKI STOWARZYSZENIA ZASTĘPCZEGO RODZICIELSTWA REGON: 301304187
(Nazwa jednostki) (Numer statystyczny)
UL. Ogrodowa 1, 62-220 Niechanowo Rachunek wyników  KRS: 0000344627 
na dzień 31.12.2012
Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539)
Pozycja Wyszczególnienie  Kwota za rok poprzedni   Kwota za rok obrotowy 
   
1 2 3 4
A. Przychody z działalności statutowej                 14 881,90                    24 415,60   
I. Składki brutto określone statutem                 10 400,00                    11 900,00   
II. Inne przychody określone statutem                   4 481,90                    12 515,60   
B. Koszty realizacji zadań statutowych                 15 689,67                    23 324,15   
C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B) -                    807,77                      1 091,45   
D. Koszty administracyjne                      318,81                         158,17   
1 Zużycie materiałów i energii    
2 Usługi obce                      318,81                         158,17   
3 Podatki i opłaty    
4 Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia    
5 Amortyzacja    
6 Pozostałe    
E. Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)    
F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)    
G. Przychody finansowe    
H. Koszty finansowe    
I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H) -                 1 126,58                         933,28   
J. Zyski i straty nadzwyczajne                               -                                    -     
I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia    
II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna    
K. Wynik finansowy ogółem (I+J) -                 1 126,58                         933,28   
I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)    
II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)    
Data sporządzenia:  Podpis 

INFORMACJA DODATKOWA – WPROWADZENIE    DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
 
Sprawozdanie finansowe ODDZIAŁU GNIEŹNIEŃSKIEGO STOWARZYSZENIA ZASTĘPCZEGO RODZICIELSTWA, z siedzibą w Niechanowie zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.
Oddział Gnieźnieński Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa to organizacja non-profit, która posiada osobowość prawną i jest formą współpracy lokalnej społeczności. Jak wynika   z dokumentacji archiwalnej Oddział Gnieźnieńskiego Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa powstał 17 grudnia 2009 roku, w którym to dniu Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego dokonał wpisu pod numerem 00003444627.
 
Statutowym zadaniem Stowarzyszenia jest propagowanie i tworzenie ruchu zastępczego rodzicielstwa dla dzieci i młodzieży osieroconej, osamotnionej i odrzuconej. Udzielanie wszechstronnej pomocy rodzicom zastępczym. Prowadzenie działań profilaktyczno-zapobiegawczych niepowodzeniom wychowawczym, rodzinnym i osobistym w środowiskach będących w kręgu zainteresowań stowarzyszenia. Reprezentowanie i obrona interesów rodzin zastępczych wobec organów administracji państwowej i samorządowej oraz innych instytucji. Pozyskiwanie środków na realizacje celów statutowych.
 
W dniu 28 października 2012r. zostało zwołane Walne Zebranie członków Stowarzyszenia na którym przyjęto rezygnację dwóch członków zarządu i dokonano zmiany w funkcji skarbnika. W tym zmienionym składzie Zarząd działa do tej pory.
 
Obecny skład Zarządu:
 
1.      Przewodnicząc: Halina Poradka
2.      Zastępca: Bernadeta Szymańska
3.      Skarbnik: Dorota Stefańska
4.      Sekretarz: Hanna Trzaskawka
5.      Członek: Andrzej Stolarz
 
Organ nadzoru – Komisja Rewizyjna:
 
1.      Przewodnicząca: Alina Bąkowska
2.      Członek: Jerzy Januchowski
3.      Członek: Barbara Pieniążek
4.      Członek: Renata Mączyńska-Nowaczyk
 
 Ilość członków:
Na 31.12.2012 nasz Oddział liczył 30 rodzin. Liczba członków ulegała przez 2012r. zmianie. W marcu 2012r odeszła jedna rodzina, w maju doszły 2 rodziny a w lipcu 1 rodzina. Na pierwszym zebraniu założycielskim członkowie ustalili wysokość składki na 30,00 zł. od rodziny miesięcznie. Wysokość zebranych składek za 2012r. to 11 900,00  zł.
Zebrania:
W okresie sprawozdawczym odbyło się 6 zebrań Zarządu ( 08.02; 28.03; 25.04; 11.05; 22.06; 22.11.2012. ) i 2 zebrania ogólne wszystkich członków ( 30.03; 10.09.2012r. ). Zarząd podjął 15 uchwał a na Walnym Zebraniu członków podjęto 1 uchwałę.  Członkowie Zarządu brali również udział w Walnym Zebraniu w Sierczynku w dniu 09.06.2012r. Na zebraniach Zarządu omawiano wszystkie istotne dla Stowarzyszenia kwestie, podejmowano decyzje w sprawie różnorodnych działań, które realizowaliśmy. Zarząd podjął uchwały: w sprawie przyjęcia nowych członków, sposobu rozliczania delegacji dla reprezentujących nasz Oddział członków, sfinansowania zakupu napojów i artykułów papierniczych na majowy piknik rodzinny, zakupu napojów i słodyczy dla dzieci naszych członków na imprezy rekreacyjne,
KALENDARIUM 2012 rok
Na bieżąco jest aktualizowana nasz strona internetowa: WWW.srzgniezno.like.pl na której umieszczane są wszystkie sprawy dotyczące naszego oddziału.
W roku 2012 podjęliśmy wiele inicjatyw dotyczących funkcjonowania naszego Oddziału:
- jesteśmy nadal członkami Banku Żywności w Poznaniu. W związku z tym członkowstwem opłacamy miesięczną składkę w wysokości 370,00 zł. Korzystamy z żywności unijnej i poza unijnej. Możliwość korzystania z pomocy z Banku Żywności jest obwarowana przepisami, które mówią między innymi o nie przekraczaniu kwoty 562,80 zł miesięcznego dochodu na członka w rodzinie ( przepis ten dotyczy członków - rodzin naszego oddziału, które nie są rodzinami zstępczymi – rodzinny zstępcze ten limit nie dotyczy ). Dlatego też zbieramy raz w roku oświadczenia od naszych członków o spełnianiu tego warunku.
- kontynuujemy współpracę z wieloma instytucjami i organizacjami pozarządowymi. Są nimi: Świetlice Środowiskowe w Gnieźnie, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Gnieźnie, Dom Dziecka w Gnieźnie, Szkoła Podstawowa w Modliszewku, Koło Gospodyń Wiejskich w Modliszewie, OSP w Modliszewie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie Wydział Usług Społecznych przy Urzędzie Miasta w Gnieźnie, Centrum Aktywności Społecznej „LARGO” w Gnieźnie, Centrum Kultury „SCENA TO DZIWNA” w Gnieźnie, Fundacja Świętego Mikołaja” z Warszawy. Fundacja Polsat z Warszawy, Stowarzyszenie Rodziców Ziemi Niechanowskiej. Te kontakty pozwoliły nam na zaplanowanie i przeprowadzenie wszystkich naszych przedsięwzięć.
Udział w  szkoleniach:
-  trzydniowe warsztaty w Wąsoszu w dniach 5-7 października 2012r zrealizowane w ramach ogólnopolskiego programu „Rodzina – dom budowany miłością” według naszego projektu: „Trening kompetencji i umiejętności społecznych – rodzice – dzieciom”. Brało w nich udział 10 dorosłych i 20 dzieci. W czasie pobytu na warsztatach były zajęcia wspólne dla rodziców  i dzieci na których między innymi wykonywaliśmy ćwiczenia opracowane przez Weronikę Scherborn . Te warsztaty opłacone zostały z pieniędzy pozyskanych z projektu z FundacjiPolsat.
Działalność kulturo-integracyjna:
- 23 lutego 2012r. odbyły się dwie imprezy dla dzieci i młodzieży. Od godz. 13:00 do 15:00 młodzież bawiła się na kręgielni Hotelu NEST a od godz.16:00 do 18:00 dzieci w sali zabaw JUPILAND.
- 17 maja nasze dzieciaki ponownie bawiły się w sali JUPILAND i w kręgielni Hotelu NEST.
 
- 03 czerwca 2012r. od godz. 14:00,  bawiliśmy się po raz kolejny na „Festynie Rodzinnym” z okazji Dnia Dziecka i Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Patronem tej imprezy był Prezydent Miasta Gniezna a głównym organizatorem - Świetlice Środowiskowe pod kierownictwem pani Zofii Komosińskiej. Współorganizatorami natomiast: Oddział Gnieźnieński Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan, Stowarzyszenie Inwalidów z Gniezna  i inni.
Jak zwykle nie zabrakło atrakcji: był dmuchany zamek, mechaniczny koń, gry i zabawy sprawnościowe, malowanie twarzy, pokazy aikido, smaczne wypieki i wata cukrowa
-  10 czerwca 2012r. odbył się wyjazd do Poznania dla starszej młodzieży ( w programie: kręgielnia, zwiedzanie miasta, Termy Maltańskie ).
- Nasz Oddział razem z:
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie, Miejskimi Świetlicami Socjoterapeutycznymi, Stowarzyszeniem Rodziców Ziemi Niechanowskiej zorganizował
„Rodzinny Festyn Sportowo – Rekreacyjny”  w dniu 22 września 2012r. w godz. od 14:00 do 17:00, który odbył się na terenie Ogródka Jordanowskiego na ul. 3 maja w Gnieźnie
Festyn był  zrealizowany w ramach  zadania publicznego:
 „Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i rodzin, promujących integrację rodzin oraz zdrowy styl życia wolny od uzależnień” Pod patronatem Prezydenta Miasta Gniezna. Na ten festyn otrzymaliśmy dotację z Urzędu Miasta Gniezna w wysokości 1500,00 zł.
Organizatorzy zaproponowali uczestnikom mnóstwo atrakcji.
We wspólnej zabawie w Ogródku Jordanowskim przy ul. 3 Maja wzięło udział ponad 300 uczestników z całego miasta. Na festynie każde dziecko mogło spróbować swoich sił w rywalizacji w  konkurencjach sportowych takich jak, rzut woreczkiem do kosza, skoki na skakance,  kręcenie hula hop na czas, rzut ringo, strzał piłką do mini bramki,  podbijanie piłeczki tenisowej i inne).
Nad sprawnym przeprowadzeniem sportowych konkurencji czuwały panie ze Stowarzyszenia Rodziców Ziemi Niechanowskiej. Stowarzyszenie to zadbało również o transport niezbędnego sprzętu i stołów na festyn.
Wiele atrakcji dla najmłodszych przygotowali przedstawiciele przyjaznych dzieciom instytucji z miasta i powiatu gnieźnieńskiego. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie prezentowało stoisko z  pokazem wykonania wisiorków i bransoletek z koralików i innych drobnych elementów. Natomiast Miejskie Świetlice Socjoterapeutyczne zachęcały do nauki wykonywania plecionek z kolorowych żyłek.
Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa zadbało o pomalowanie dzieciom twarzy w kolorowe i wesołe wzory. Przygotowało słodkie poczęstunki w postaci babek, batoników, cukierków, cukrowej waty oraz pysznej grochówki z chlebem. 
Można było również pozjeżdżać z dmuchanych zamków wynajętych z  sali zabaw dla dzieci „Dżungla” Pani Anny Karpińskiej a także ujeżdżać konie z Ośrodka Rekreacji Konnej „Master” pani Marii Nitka.
O oprawę muzyczną i nagłośnienie festynu zadbał pan Marcin Stawniak.
Było również stanowisko bezpłatnego  mierzenia ciśnienia oraz stoiska promujące zdrowy styl życia firmy Herbalife . Można było również dowiedzieć się jak honorowo oddać szpik kostny.
Odbył się również konkurs rysunkowy „ Wspomnienia z wakacji”. Dzieci chętnie dzieliły się swoimi wakacyjnymi wrażeniami.
Podstawowym celem festynu, oprócz sprawienia radości najmłodszym było ukazanie jego uczestnikom alternatywnym metod spędzania wolnego czasu oraz propagowanie idei dobrej zabawy w gronie rodziny. 
- W dniu 13 października 2012r. w Modliszewie po raz kolejny odbył się rajd pieszy pod hasłem: "Podążaj za znakiem" połączony ze świętem pyry. Jak zwykle organizatorzy: OSP   w Modliszewie, Koło Gospodyń Wiejskich z Modliszewa, Szkoła Podstawowa                      w Modliszewku i OGSZR w osobach Alina i Marek Bąkowscy zadbali o liczne atrakcje          ( np. przeprawa linowa przez strumień ) oraz o smaczny poczęstunek ( był bigos, smalec własnej roboty, kiszone ogórki, gzik z pyrami, placki drożdżowe i wiele innych przysmaków). Grupa rajdowiczów wyruszyła o godz. 10:00 i po wielu trudach wędrówki i wspinaczki dotarli na metę około godz. 16:30. Wszyscy głodni i zmęczeni z radością powitali oczekujący na nich poczęstunek. Humory dopisywały, pogoda również, więc kolejną imprezę możemy uznać za bardzo udaną. Szkoda tylko, że tak mało członków naszego stowarzyszenia wzięło  w niej udział.
- W dniu 08 listopada 2012r. w  Centrum Aktywności Społecznej LARGO w Gnieźnie nasz Oddział  zorganizował imprezę kulturalną pod nazwa „Zaduszki Poetyckie” .          
Głównym inicjatorem tego spotkania był  Marek Bąkowski, jeden z członków naszego stowarzyszenia.  Wybrał teksty, opracował scenariusz, wyreżyserował i poprowadził całą imprezę.        
W pierwszej części w nastrojowej scenografii, przy zapalonych zniczach i świecach odczytana została miedzy innymi poezja księdza Jana Twardowskiego. Lektorzy zaprezentowali utwory związane z Dniem Wszystkich Świętych, których motywem przewodnim była modlitwa. W scenerii zaaranżowanej przez Damiana poetyckie strofy płynęły w blasku świec. Podkład muzyczny w wyborze Ani rozpoczęła "Cisza" a zakończyła "Lakrimosa". Druga część to wykonanie pieśni patriotycznych Wszyscy uczestnicy wspólnie z akompaniującym Miłoszem Dziurleją wykonali więc "Rotę", "Warszawiankę" i wiele innych patriotycznych i wojskowych pieśni. Na zakończenie Michał Romel zaśpiewał "Mury" Kaczmarskiego i wspólnie z Miłoszem "Naszą klasę". Lektorami tego wieczoru byli: Ania, Sandra, Marysia i Basia. Scenografię i aranżację przygotował Damian. 
 
- W dniu 27 grudnia 2012r. po raz kolejny zorganizowaliśmy dwie imprezy sportowo-rekreacyjne. Dla starszej młodzieży były kręgle w Hotelu NEST a dla maluchów zabawy       w sali Jupiland. Dla wszystkich był również słodki poczęstunek i napoje.
 
Udział w programach i projektach.:
- Nasi członkowie skorzystali z programu dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka „ A Kuku”. Program ten był prowadzony przez Fundację Przyjaciółki i trwał od maja do grudnia 2012r.. Podzielony został na cztery edycje. Każde dziecko mogło skorzystać z jednej edycji.
- Nasz Oddział wziął udział w konkursie projektów ogłoszonym przez Fundację Polsat  w ramach programu: "Rodzina - dom budowany miłością". Nasz projekt nosił tytuł: "Trening kompetencji i umiejętności społecznych - rodzice - dzieciom". Na realizacje tego projektu otrzymaliśmy 6950,00 zł. W tym projekcie przewidziano trzydniowe warsztaty dla rodzin oraz cykliczne konsultacje z terapeutą.
1. Okres objęty sprawozdaniem finansowym
Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2012roku do 31 grudnia 2012 roku. oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011roku.
2. Założenie kontynuacji działalności
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności statutowej przez Oddział Gnieźnieński Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności statutowej.
3. Przyjęte zasady rachunkowości
Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat.
W roku obrotowym 2012 stosowano zasady rachunkowości dostosowane do przepisów wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości.. Oddział Gnieźnieński Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa sporządza rachunek zysków i strat w wariancie szczegółowym.
Środki trwałe
Środki trwałe wyceniane były według ceny nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, rozbudowę lub modernizację po pomniejszeniu odpisy amortyzacyjne, Środki trwałe umarzane były proporcjonalnie do okresu ich użytkowania, z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji. Stosowane stawki amortyzacji były dostosowane do limitów wyznaczonych przez przepisy podatkowe.
Środki trwałe w cenie nabycia od 1500,00 zł do wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach podatkowych jako dolna kwota, od której składniki majątku zalicza się do środków trwałych ( tzw. środki trwałe nisko cenne ) były umarzane jednorazowo w miesiącu ich przyjęcia do użytkowania.
Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i cenie nabycia nieprzekraczającej 1500,00 zł były zaliczane do kosztów zużycia materiałów.
Z dniem 1 stycznia 2011r. została założona Księga Inwentarzowa Oddział Gnieźnieński Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa w której odnotowane są wszystkie zakupy wyposażenia jednostki. Ewidencja obejmuje również wyposażenie o niskiej wartości ważne ze względu na poziom istotności dla organizacji.
Wartości niematerialne i prawne.
W roku obrotowym 2012 nie stwierdzono wartości niematerialnych i prawnych
Nieruchomości
W roku obrotowym 2012 nie ewidencjonowano nieruchomości.
Udziały ( akcje  w innych jednostkach i inne trwałe aktywa finansowe)
Oddział Gnieźnieński Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa w roku obrotowym 2012 nie posiadało udziałów, akcji i udzielonych pożyczek.
Należności
Nie stwierdzono należności według stanu nadzień 31 grudnia 2012r.
Zobowiązania
Nie stwierdzono zobowiązań według stanu na dzień 31 grudnia 2012r.
 
 
 
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Oddział Gnieźnieński Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa według stanu na dzień 31grudnia 2012 roku posiada stan kasy w wysokości 2.139,06 zł. Na koncie bankowym stan gotówki wynosi 1.816,92 zł.
Rok 2012 został zamknięty stanem pożyczek w wysokości 0,00 zł ( pożyczki od osób fizycznych ).
W zobowiązaniach krótkoterminowych została wykazana kwota 0,00 zł, na którą składają się:
- zobowiązania z tytułu dostaw usług ( energia, ogrzewanie, telefon) na kwotę 0,00 zł
- zobowiązania względem budżetu ( zaliczki na podatek dochodowy PIT-4 ) na kwotę 0,00 zł
- zobowiązania względem ZUS ( składki ZUS ) na kwotę 0,00 zł
Wynik finansowy netto za rok obrotowy 2012 zamknął się kwota dodatnią 933,28 zł.
 
 
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU
dla dokonujących oceny i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012
 
Stosownie do artykułu 52 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, Zarząd ODDZIAŁU STOWARZYSZENIA ZASTĘPCZEGO RODZICIELSTWA, z siedzibą w Niechanowie ul. Ogrodowa nr 1 przedstawia sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012r, na które składa się:
            - Bilans,
- Rachunek zysków i strat,
- Informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
 
Oświadczamy, iż posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność będącego przedmiotem oceny i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.
Naszym zdaniem sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa a księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe zawiera kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.
 
W sprawozdaniu finansowym ujawniliśmy wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszych sprawozdań finansowych oraz ocenie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
 
 
Niechanowo, dnia 04 marca 2013r.